Nu utvecklar Högskolan i Borås metoder för vässad distansundervisning

Kvalitetskraven på utbildningar som vänder sig till företag är höga vad gäller inte bara innehåll, utan också format, form och flexibilitet. De digitala lärobjekt som används i dag har ofta utformats efter lärares individuella och varierande förmågor. Det saknas därmed en etablerad organisatorisk kunskap i syfte att förena både de formella och de pedagogiska aspekterna.

Utgångspunkten för projektet ”Professionellt framtagna digitala lärobjekt i distansundervisning” är att professionellt framtagna interaktiva lärobjekt ökar kvaliteten, såväl i undervisningsmaterialet som för kursdeltagarnas möjligheter till lärande och deltagande.

– Utveckling av digitala lärobjekt handlar inte minst om att skapa ett innehåll som kan leva upp till kvalitetsstandard för professionellt framtagen mediaproduktion. Det handlar inte enbart om
tekniskt handhavande eller pedagogisk utformning av innehåll utan en förening av de båda. Därför känns det verkligen roligt att vi kan sammanföra kompetens från olika ämnesområden på högskolan för att gemensamt genomföra det här projektet, säger projektledare Susanne Strömberg Jämsvi, universitetslektor i Pedagogiskt arbete.

I projektet samverkar personer med kompetens inom bland annat informatik, företagsekonomi, medieproduktion och pedagogiskt arbete.
– Situationen med coronapandemin har drivit fram en förändring och anpassning som innebär att mycket undervisning behöver ske på distans. Denna anpassning ställer extraordinära krav på planeringen av lärandemiljöer, säger Susanne Strömberg Jämsvi.

Utvecklar virtuella lärandemiljöer
Den kontext som projektet ska genomföras i har som pedagogisk ansats det som ofta kallas ”blended learning” med en väl genomtänkt balans mellan distansutbildning och campusförlagd utbildning. 

– Det här ger oss ett tillfälle att utveckla våra virtuella lärandemiljöer ytterligare. Det är också en möjlighet som kan studeras i syfte att skapa ny kunskap om hur standard på lärobjekt påverkar upplevelse och lärande hos kursdeltagare, fortsätter hon.

Projektet är en vidareutveckling av det nystartade projektet ”Expertkompetens Steg 2: Datadriven tjänsteutveckling” där yrkesverksamma inom IT-sektorn, en bransch som befaras drabbas extra hårt av coronapandemin, kommer att erbjudas kompetensutvecklingsinsatser redan i slutet av höstterminen.

De utbildningsinsatser som genomförs i projektet är tudelade: dels genomförs kompetensutveckling för de lärare som utvecklar digitala lärobjekt, dels genomförs kurser i ovan nämnda projekt, där de professionellt framtagna digitala lärobjekten ingår i de lärandemiljöer som kursdeltagarna möter. Kopplingen till projektet ”Datadriven tjänsteutveckling” innebär att de båda projekten har ömsesidig vinning av varandra, samtidigt som projekten var och ett för sig har större syften och nytta än de gemensamma aktiviteterna.

Teknikmedierat lärande
Projektet ”Professionellt framtagna digitala lärobjekt i distansundervisning”, kommer förutom att bidra till högkvalitativ distansutbildning för yrkesverksamma, även bidra till att lärares kunskaper och förmågor inom distansundervisning ökar. Projektet avser att ta fram och pröva en modell för framtagande av digitala lärobjekt där interaktivitet är en integrerad del. Tanken är att det ska bli en modell som är hållbar, så att den fungerar även utan projektfinansiering. Det skulle i så fall ge ett viktigt bidrag för högre utbildning i stort.

När det gäller kompetensområdet teknikmedierat lärande, som projektet bygger sin kunskapsbas på, är det framför allt ett livaktigt område när det gäller utbildning vid Högskolan i Borås. Inom området Pedagogiskt arbete är teknikmedierat lärande en integrerad del i mycket av den utbildning som erbjuds på både på grund- och avancerad nivå. Det har dock inte utforskats i lika hög grad, något som projektet kan bidra till.
– Den systematik vi byggt upp i projektet borgar även för att ett stort empiriskt material kommer att genereras. Det leder till att kunskapsutvecklingen kring teknikmedierat lärande kan fortsätta även efter projektets slut, säger Susanne Strömberg Jämsvi.

Fakta om projektet
Projektet Professionellt framtagna digitala lärobjekt i distansundervisning har beviljats 2,5 miljoner kronor av KK-stiftelsen. Projektet är en vidareutveckling av det nystartade projektet ”Expertkompetens Steg 2: Datadriven tjänsteutveckling” där yrkesverksamma inom IT-sektorn, en bransch som befaras drabbas extra hårt av coronapandemin, kommer att erbjudas kompetensutvecklingsinsatser.

Frågor?
Frågor om projektet besvaras av projektledare Susanne Strömberg Jämsvi och biträdande projektledare Stefan Cronholm