Ny metod kan hjälpa industrin att välja bäst plats för produktion

Trots att samhället går mot ökad hållbarhet och utveckling av nya hållbara arbetssätt, finns mer att göra i samband med beslut om tillverkning och lokalisering. Dagens fragmenterade försörjningskedjor, med leverantörer på flera nivåer och olika produktionsplatser, har lett till minskad spårbarhet och svårigheter att säkerställa försörjningskedjans ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet.

I sitt projekt har doktoranden Petchprakai Sirilertsuwan utgått från företagsmässiga, miljömässiga, och socioekonomiska dimensioner och utvecklat en modell som visar fördelar respektive nackdelar utifrån olika faktorer för produktionskedjan, exempelvis avstånd mellan marknad och huvudkontor, avstånd mellan produktionsort och marknad, men nära till materialleverantörer och produktion på en annan plats.

Fungerar som beslutsstöd

Modellen kan fungera som beslutsstöd vid val av plats (in-house så väl som outsourcat) för produktionsanläggningar i en försörjningskedja i flera steg – där flera bolag hänger ihop, till exempel ett för materialförsörjning, ett för transporter, ett för produktion och ett för distribution.

– Om materialförsörjning, slutproduktion och marknad kan placeras närmare varandra leder det till minskad transport, vilket gör att företagen får bättre kontroll över försörjningskedjan. Det leder till tidsvinst, genom att snabbare kunna svara på marknaden, och det gagnar miljön genom minskade utsläpp av växthusgaser. Företagen kan dessutom bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, inte bara genom kortare och färre transporter av gods och inspektionsresor till fabrikerna, utan också genom att använda miljövänliga energikällor i produktionen, förklarar Petchprakai Siriliertsuwan.

Säkerställer hållbarhetsarbetet

Denna modell är också mer omfattande och praxisbaserad än tidigare varianter. Den utgår från objektiva och mätbara kriterier, den värderar risker i försörjningskedjorna och tar inte bara hänsyn till företags tillverknings- och logistiksystem, utan även till deras arbete för att säkerställa arbetet för hållbarhet.

– I industrin går det att använda modellen för att uppskatta slutkostnaden på produkten när den kommer fram till varuhuset utifrån produktionskostnad, att produkterna bibehåller förväntad kvalitet och samtidigt efterlever ställda sociala och miljömässiga krav, säger Petchprakai Sirilertsuwan.

Kan anpassas till olika branscher

Modellen har utvecklats utifrån systematiska litteraturstudier, intervjuer med ledningen på textilföretag i Sverige och simuleringar av försörjningskedjor och kan anpassas till olika slags branscher genom att tillföra relevanta parametrar.

Petchprakai Siriliertsuwan, doktorand inom Sustainable Management and Design in Textiles, SMDTex, som är ett doktorandprogram inom Erasmus Mundus, försvarade sin avhandling vid Högskolan i Borås 25 september.

Område: Textil och mode

Läs doktorsavhandlingen: Manufacturing Decisions and A Multi-Tier Supply Location Decision-Support Model for Enhancing Sustainability in Textile and Clothing Supply Chains

Huvudhandledare: Professor Daniel Ekwall

Läs mer om forskningsområdet Textil och Mode 

Läs mer om SMDTex