Labbmiljöer

Vid akademin finns sju övergripande labbmiljöer. Nedan listas labbmiljöerna med information om vem som är ansvarig chef, kemikalieansvarig samt labbansvarig.

För regler, rutiner, access och praktisk information se kursen "Labb A1" i Canvas.

  • Ansvarig chef är ansvarig för arbetsmiljön i labben och har regelbunden dialog med kemikalieansvarig och labbansvarig. Ansvarig chef ansvarar för att anställda och studenter genomgår säkerhetsutbildning som krävs för att vistas i labben.
  • Kemikalieansvariga är ett stöd för övriga anställda och studenter vid hantering av kemikalier. Kemikalieansvariga ingår i högskolans övergripande kemikaliegrupp och ansvarar att Rutin för kemikaliehantering (pdf) efterlevs inom respektive labbmiljö. Kemikalieansvariga beställer kemikalier för respektive labbmiljö. Inköp av kemikalier kan efter beslut av ansvarig chef även göras av annan personal.
  • Labbansvarig är kontaktperson för arbetsmiljö på respektive laboratorium. Labbansvariga ansvarar för att säkerhetsutbildningens innehåll för anställda och studenter är aktuell. De bevaka att arbetsmiljöregler och att högskolans miljöledningssystem och övriga rutiner som berör den dagliga verksamheten i laboratoriet efterlevs. De är ett stöd för personalen när det gäller riskbedömningar och inköp av utrustning. 

Kemikalieregister och riskbedömningar finns tillgängliga i respektive labb. 

Tekniklabb

Ansvarig chef: Kamran Rousta

 

 

 

 

 

  • IT- och elkraftslabb
  • Labbansvarig:
  • IT-labb Marcus Södergren
  • Elkraftslabb Leif Näslund
  • Kemikalieansvarig: Inga kemikalier förekommer i labbmiljön.

Textila labb

Textilteknologi

Ansvarig chef: Nawar Kadi
Kemikalieansvarig: Haike Hilke
Inköp av kemikalier: texlab@hb.se

Labbansvarig:

Textila material- och teknologilabb
Textil provning

Textila processlabb

Ansvarig chef: Nawar Kadi
Kemikalieansvarig: Haike Hilke

Labbansvarig:

Färg och tryck

Digital Business Lab

Ansvarig chef: Tina Carlsson Ingdahl
Kemikalieansvarig: Inga kemikalier förekommer i labbmiljön.

Labbansvarig: