Vision, mål och strategier

Mission

Vår uppgift är att, i samverkan med det omgivande samhället:
- utbilda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,
- utveckla och sprida vetenskaplig och konstnärlig kunskap och beprövad erfarenhet.

Genom att ta oss an samhälleliga utmaningar bidrar vi aktivt till att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling.

Vision

Vi erbjuder attraktiva utbildningar av mycket hög kvalitet och med pedagogik i framkant,som väl förbereder studenterna för ett samhälle i förändring. Interaktionen mellan utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället genomsyrar vår verksamhet där lärare forskar och forskare undervisar.

Vår forskning svarar mot nutida och framtida samhällsbehov. Vi genomför den med högsta vetenskapliga och konstnärliga kvalitet inom våra starka internationella områden och miljöer. Vår forskning skapar kunskap och förståelse samt erbjuder lösningar och idéer som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

 Vi erbjuder en dynamisk infrastruktur i form av strategiska labbmiljöer med ett unikt utbud av både avancerad teknisk utrustning och utrustning för hantverksmässig tillverkning samt personal med spetskompetens och mångårig erfarenhet, vilket bidrar till värdeskapande synergieffekter inom både utbildning och forskning.

Vi tar en aktiv roll i samhällsdebatten för att bidra till ett bättre samhälle genom att förmedla vetenskaplig och konstnärlig kunskap och nyanserade beskrivningar av en komplex verklighet. Vi är en resurs för samhället som bidrar till kunskapsutveckling för ett livslångt lärande.

Vår kultur kännetecknas av engagerade medarbetare och studenter som trivs och känner sig stolta över att vara en del av en internationellt attraktiv verksamhet. Alla medarbetare och studenter bidrar till en atmosfär av delaktighet, inkludering och tolerans.

Mål

Minst 2 förstahandssökande per plats på utbildningsprogram
Utbildningsutbud motsvarande 2700 HST
Utbud om 700 HST fristående kurser
85 procent av studenterna kvar år 2
10 procent av våra studenter har studerat utomlands
50 utomeuropeiska freemovers årligen
5 procent av undervisningen på grund- och avancerad nivå är professorsledd
Årlig ökning av externa forskningsanslag om 10 procent
150 refereegranskade publikationer per år
50 internationella sampublikationer per år
Årlig ökning av uppdragsutbildning och – forskning om 10 procent
Årlig ökning av index i personalenkäten
Nöjd Student Index över 90 i studentbarometern

Strategier

Vi är tvärdisciplinära

Många av de samhällsutmaningar vi står inför behöver angripas med en tvärdisciplinär ansats för att vi ska kunna komma med innovativa lösningar och idéer för att bidra till att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling. Vi uppmuntrar därför alla delar i vår verksamhet att arbeta över gränserna och hitta nya samarbetsarenor, både internt och i samverkan med omgivande samhälle.

Samhällsutvecklingen medför att behoven av kunskap och kompetens ökar och förändras ständigt på en allt mer föränderlig arbetsmarknad. Studenter med examen från våra utbildningsprogram ska bära med sig kunskap, engagemang och en förståelse för att se på frågor ur olika perspektiv, att kunna se sammanhang och i dem se nya möjligheter för att tillgodose nya behov som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hållbar utveckling med en tydlig koppling till Agenda 2030 ska genomsyra alla delar av vår verksamhet.

Vi är internationella

Vi ska vara ett attraktivt val för studenter, doktorander, lärare och forskare från hela världen som vill medverka till att forma och utveckla det framtida samhället. Internationalisering bidrar till att kvaliteten och relevansen i utbildningen och forskningen ökar genom att bidra till nya perspektiv och infallsvinklar. Våra utbildningar ska vara samhällsrelevanta med global attraktionskraft som bidrar till att bredda rekryteringsbasen av studenter, doktorander, lärare och forskare.

Genom att uppmuntra till samarbete och utbyte av idéer mellan forskare i olika delar av världen skapar vi förutsättningar för att bidra med lösningar på globala utmaningar och problem. Vårt internationaliseringsarbete har en tydlig koppling till Agenda 2030 och präglas av etiskt ansvarstagande samt ömsesidigt utbyte av kunskaper och resurser.

Vi är synliga

Vi är öppna för att nå ut och tillgängliggöra våra utbildningar, vår forskning och vår infrastruktur för allt fler människor, både nationellt och internationellt. Vi står för alla människors lika värde och rättigheter och för demokratiska värderingar samt verkar för att sprida dessa värderingar genom ökad synlighet i samhällsdebatten.

De debatter vi för förklarar tydligt hur den utbildning och forskning vi bedriver bidrar till att lösa aktuella samhällsproblem och utgår från vetenskaplig och konstnärlig kunskap. Vi sätter alltid studenternas lärande i centrum. Fokus på pedagogisk utveckling, starkt studentinflytande, en aktiv alumnverksamhet och möjligheter till livslångt lärande är andra viktiga komponenter.

Vi värnar om kvalitet

Vi erbjuder utbildning och forskning av hög kvalitet genom att skapa de bästa förutsättningarna för studenternas lärande, för kunskapsutveckling och för samverkan med det omgivande samhället. Vår verksamhet kännetecknas av en ständig strävan att odla våra styrkor, göra det som brister bättre eller annorlunda. Vi ska även erbjuda våra medarbetare och studenter en arbets- och studiemiljö av hög kvalitet.

En känsla av sammanhang, tillhörighet och framtidstro som skapar engagemang är viktiga och grundläggande värden och en förutsättning för att alla medarbetare och studenter ska kunna utvecklas och komma till sin rätt hos oss. Vidare prioriterar vi medvetengörande och kompetensutveckling för att nå jämställdhet. Hos oss ska alla känna till sitt ansvar och veta hur de ska agera.