Alkohol och droger

Alkohol- och drogpolicy

Denna policy anger förhållningssätt samt regler kring alkohol och droger. Policyn gäller för samtliga anställda vid högskolan liksom, i tillämpliga delar, för alla som utför arbete åt högskolan och inom högskolans lokaler.

För högskolan gäller:

Nolltolerans mot all form av bruk eller hantering av alkohol och droger. Detta gäller under arbetstid både utanför och inom högskolans lokaler samt utanför arbetstid inom högskolans lokaler. Regler för extern uthyrning se dnr 419-19.

Undantag från detta kan göras vid särskilda tillfällen så som representation och interna evenemang och ska då vara sanktionerat från ansvarig chef för evenemanget. Arbetsmiljöansvarig chef som sanktionerar ett undantag bär ansvaret för att säkerställa en riskfri och säker arbetsmiljö.

Syfte

Syftet med policyn är att tydliggöra ett klart avståndstagande från alkoholpåverkan på arbetstid och all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat bland högskolans anställda och därigenom skapa en säker och god arbetsmiljö.

Mål

Målet är en god och säker arbetsmiljö helt fri från alkohol och droger.

Om arbetsgivaren får kännedom om att en medarbetare har en beroendesjukdom, erbjuder högskolan stöd och hjälp i form av rehabilitering.

För att uppnå målet gäller bland annat följande regler, att:

  • det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger inom högskolans lokaler under eller utanför arbetstid.
  • högskolan inte accepterar någon form av eget bruk eller annan hantering av alkohol eller droger på arbets­platsen.
  • det inte är tillåtet att under arbetstid vara påverkad av alkohol eller droger oavsett varifrån arbete utförs.
  • bruk av alkohol på annan tid än arbetstid inte får påverka säkerhet och kvalitet i arbetet.
  • vid representation gäller måttlighet av alkoholhaltiga drycker. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.
  • alternativt bruk av droger och narkotikaklassade läkemedel som inte är medicinskt motiverat, är ett lagbrott och inte förenligt med en anställning på högskolan. Det samma gäller all övrig hantering eller innehav, inom eller utom arbetsplatsen, av sådana preparat.
  • arbetsgivaren erbjuder stöd till medarbetare som inte förmår att leva upp till dessa regler, med målet att bli av med sitt missbruk och behålla medarbetaren.

Arbetsgivarens övergripande ansvar

Chefens ansvar

Medarbetarens ansvar

Arbetskamraternas ansvar

Läs mer