Hot och våld

Arbetsmiljölagens ändamål är att "förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet…" (AML 1Kap 1§). Arbetsgivaren ska därför "vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall" (AML 3Kap 2§). Det innebär att arbetsgivaren ska utreda om det finns risk för våld eller hot i verksamheten och vidta åtgärder med anledning av utredningen. Föreskriften "Våld och hot i arbetsmiljön" (AFS 1993:2) preciserar vilka krav som finns och den kan vara ett stöd vid riksinventeringen.

Arbetsgivaren ska också "beakta den särskilda risken för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam" (AML 3Kap 2§). Om en arbetsuppgift innebär påtaglig risk för våld eller hot får den inte utföras som ensamarbete. Vad som gäller vid ensamarbete preciseras i föreskriften "Ensamarbete" (AFS 1982:3).

Läs mer

Föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön AFS (1993:2)
Föreskrifter om första hjälpen och krisstöd AFS (1997:7) 
Föreskrifter om ensamarbete AFS (1982:3)

Viktig information om rutiner och säkerhetsarbetet vid Högskolan i Borås