Interna karriärvägar

För undervisande och forskande personal regleras de olika anställningarna i högskolans anställningsordning. Vidare finns möjlighet för undervisande och forskande personal att söka befordran samt arbeta för ökad meritering.