Representation

Representation vid statliga myndigheter regleras i flera olika lagar som var för sig oberoende av myndighetens riktlinjer påverkar myndighetens externa och/eller interna representation. Det är bland annat:

  • Skattelagstiftningen, avseende tolkning av regler om förmånsbeskattning.
  • Mervärdesskattelagen, avseende kompensation för ingående mervärdesskatt.
  • Korruptionslagstiftningen, avseende bestickning och mutbrott.

Högskolan intar en restriktiv hållning avseende representation.
Högskolan har rätt att fastställa och tillämpa strängare regler än vad skattelagstiftningen medger.

För att upprätthålla god kontroll har högskolan utarbetat riktlinjer som talar om när representation får ske, vem som tar beslut etc.