Visselblåsning

Högskolan i Borås har, i dess egenskap av statlig myndighet, att säkerställa att missförhållanden inte påverkar verksamheten och beslut inom organisationen eller att det förekommer ett handlande som strider mot eller motverkar målet/syftet med gällande EU-rätt – t.ex. dataskyddsförordningen (GDPR).

I det fall du misstänker att det förekommer något som behöver granskas är det viktigt att detta kommer till högskolans kännedom samt att du känner dig trygg i att påtala detta utan att behöva riskera repressalier av något slag.

Om du vill göra högskolan uppmärksam på något som du bedömer behöver granskas kan du rapportera till högskolan via högskolans interna rapporteringskanal för sådana situationer som du hittar via denna länk: Högskolans interna rapporteringskanal. Observera att du kan rapportera anonymt, men att lagen (SFS 2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden då inte är tillämplig.

Skydd för den rapporterande i det fall lagen (SFS 2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden är tillämplig:

  • Ansvars- och anskaffningsfrihet

En person som lämnat rapport om missförhållanden kan inte göra ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt under förutsättning att de kriterier gällande skydd som föreskrivs i 4 kap. i lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden är uppfyllda samt att personen hade skälig anledning att anta att den rapporterade informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. En förutsättning för ansvarsfrihet är att den rapporterande personen har skälig anledning anta att just den rapporterade informationen som omfattades av tystnadsplikt var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Ansvarsfrihet medför dock inget rätt att lämna ut handling.

En rapporterande person får inte, i enlighet med 2 kap. 3 § lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, göras ansvarig för överträdelse av bestämmelser som gäller inhämtande av information, om personen vid inhämtandet hade skälig anledning att anta att inhämtandet var nödvändigt för att avslöja ett missförhållande. Anskaffningsfriheten gäller inte om den rapporterande personen genom inhämtandet gör sig skyldig till brott.

  • Skydd mot repressalier

Högskolan får enligt 3 kap. 1 § lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden inte

  1. hindra eller försöka hindra rapportering, eller
  2. på grund av rapportering vidta repressalier mot
  3. en rapporterande person,
  4. någon hos verksamhetsutövaren som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud,
  5. någon hos verksamhetsutövaren som har koppling till den rapporterande personen, såsom en anhörig eller kollega, eller
  6. en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

Enligt 3 kap. 2 § lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får högskolan inte vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering. Högskolan får inte heller hindra eller försöka hindra sådant samråd.

Den som genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott har inte skydd mot repressalier (3 kap. 3 § lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Länk till lagen i dess helhet: Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Riksdagen)

 

Utöver lagens skydd har du som anställd inom staten alltid möjlighet att använda dig av meddelarfriheten.

Läs mer om Meddelarfrihet.

För att omfattas av det skydd som finns reglerat i lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden så måste ett antal kriterier vara uppfyllda bl.a. att saken ska förekomma i ett - för Högskolan i Borås - arbetsrelaterat sammanhang samt att saken ska ha ett allmänintresse. Vid osäkerhet om lagen är tillämplig kan anmälan ske på annat sätt till högskolan:

Förutsättningar för att omfattas av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Nedan ges information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att lagens förutsättningar för skydd ska anses vara uppfyllda:

Förekommer i arbetsrelaterat sammanhang inom Högskolan i Borås verksamhet

Det har ett allmänintresse att det kommer fram eller

att det utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som strider mot eller motverkar målet/syftet med gällande EU-rätt

Den som rapporterar är anställd, volontär, praktikant eller annars utför arbete under högskolans kontroll och ledning

Den som rapporterar har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann

Rapportering sker via Högskolan i Borås interna rapporteringskanal eller

Rapportering sker till annan myndighet som har regeringens uppdrag att inrätta en rapporteringskanal eller

Rapportering sker till någon av EU:s institutioner m.m. som har inrättat externa rapporteringskanaler