HR-strategi för forskare - HRS4R

Bakgrund

HR Excellence in Research

Europeiska kommissionen utfärdade i mars 2005 en rekommendation om “The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitement of Researchers” (Charter and Code). På svenska kallat Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare.

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan och riktlinjerna förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

Den europeiska stadgan för forskare utgörs av allmänna principer och krav rörande forskares, deras arbetsgivares och finansiärers roll, ansvar och rättigheter.

Riktlinjerna för rekrytering av forskare utgörs av allmänna principer och krav som bör följas av arbetsgivare och finansiärer då forskare utses eller rekryteras. 

Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R) är ett verktyg för att implementera den europeiska stadgan och certifieras med HR Excellence in Reasearch.

Process vid Högskolan i Borås

I oktober 2018 fattade dåvarande rektor Björn Brorström beslut om att Högskolan i Borås skulle ansöka om en anslutning till stadgarna och riktlinjerna. I samband med detta utsågs rektors ledningsråd till styrgrupp och en projektgrupp tillsattes för att handlägga projektet och ansökan. Under 2019-2020 arbetade projektgruppen med att skriva ansökan och identifiera utvecklingsområden och under början av 2020 involverades referensgrupper i projektet. Ansökan skickades in till EURAXESS den 15 december 2020 och i maj 2021 kom besked om att högskolans ansökan är beviljad vilket innebär att högskolan har erhållit den prestigefyllda certifieringen HR Excellence in Research Award från Europeiska Kommissionen.

Implementering av åtgärder utifrån framtagen handlingsplan har pågått under resterande delen av 2021, 2022 och våren 2023 som en del av högskolans ordinarie utvecklings- och kvalitetsarbete. I maj 2023 skickades en återrapportering i form av en självvärdering in till Europeiska Kommissionen. Samordning av implementeringsarbetet utgick från Rektors stab.

Synpunkter och frågor

Under projektets samtliga faser krävs en bred förankring i organisationen och att alla anställda, främst forskare men även övrig personal, ges möjlighet att lämna synpunkter. Detta har under förberedelse- och ansökningsfasen skett på olika sätt, bland annat genom workshops med referensgrupper med av akademichefer/förvaltningschef utsedda personer. Det har också funnits möjlighet att lämna synpunkter via ett webbformulär. 

Dokument och beslut

För att visa hur projektet framskrider samlas alla beslut och dokument på sidan dokument och beslut.