Jämställdhetsintegrering

Regeringen har gett lärosätena i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och därmed bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget innebär att identifiera jämställdhetsproblem där lärosätena kan bidra till en lösning. 

Högskolor och universitet ska också redovisa hur jämställdhet beaktas vid fördelning av forskningsmedel för åren 2023–2025 och ska beskriva hur inriktningen relaterar till de jämställdhetspolitiska delmålen.

 • En jämn fördelning av makt och inflytande
 • Ekonomisk jämställdhet
 • Jämställd utbildning
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 • Jämställd hälsa
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  (Regeringskansliet 2016)

Högskolan i Borås har i arbetet med jämställdhetsintegrering identifierat två inriktningar där en problematik med ojämställdhet råder. Dessa är:

 • lika möjligheter till karriärvägar
  Det ska finnas samma möjligheter för alla oavsett kön att meritera sig. Yrkesgrupperna ska vara jämställda.
 • könsbundna studieval
  Studenter ska mötas av en miljö där alla bemöts och bedöms likvärdigt utifrån intresse och kunskaper och inte utifrån normer kring kön. Studenter ska i sin utbildning få kunskap om och möjlighet till att diskutera och problematisera jämställdhets- och genusfrågor för att kunna verka för ett mer hållbart samhälle.

Högskolan kommer att arbeta med dessa inriktningar under perioden 2023–2025.

Läs mer

Läs mer om de processer som styr högskolans arbete med jämställdhetsintegrering

I diariet finns fullständig bakgrund och vägval för arbetet med jämställdhetsintegrering, Dnr 692-22