Ansvar som utbildningsanordnare

Högskolans ansvar som utbildningsanordnare
Likabehandling av studenter

Diskrimineringslagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den som bedriver utbildningsverksamhet får inte diskriminera student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.

Högskolan är i enlighet med diskrimineringslagens krav skyldig att arbeta med aktiva åtgärder (fr o m 1 januari 2017). Arbetet ska dokumenteras (dokumentationen ersätter tidigare krav på handlingsplan). Högskolan i Borås har valt att dokumentera arbetet dels utifrån det högskoleövergripande, centrala arbetet, dels utifrån respektive akademis arbete.

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering eller på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.
I arbetet med aktiva åtgärder ska följande områden beaktas:
·         antagnings- och rekryteringsförfarande
·         undervisningsformer och organisering av utbildningen
·         examinationer och bedömningar av studenters prestationer
·         studiemiljö
·         möjligheter att förena studier med föräldraskap

Arbetet ska bedrivas genom att:

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
4. följa upp och utvärdera arbetet

Högskolan kartlägger och analyserar risker för diskriminering och trakasserier på en övergripande nivå, vilket beskrivs nedan. Utöver de övergripande kartläggningarna ansvarar respektive akademi för att undersöka och analysera risker på akademinivå.

Kartläggning och analys

Högskolan kartlägger risker för diskriminering av studenter med hjälp av årliga interna och externa undersökningar. Utöver detta kartläggs risker genom att samverka med studenter, studentombudsman och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Ärenden och aktuella händelser analyseras och därefter föreslås som respektive enhetschef därefter beslutar om och ansvarar för. Dessa åtgärder beskrivs för varje arbetsområde enligt ovan. 

Studentbarometern

Studenternas upplevelser av diskriminering och trakasserier mäts sedan 2013 årligen i Studentbarometern. I enkäten förklaras diskrimineringslagen kortfattat.  Därefter får studenterna ange om de har upplevt sig diskriminerade och/eller trakasserade och om detta har samband med någon diskrimineringsgrund.

Inkomna ärenden

Kontinuerlig dokumentation och statistisk över formella och informella ärenden används som underlag för centrala åtgärder, exempelvis revidering av rutiner och regler, och/eller informations- och utbildningsinsatser för undervisande personal.

Tillgänglighetsenkät

Högskolan i Borås deltar årligen i Myndigheten för delaktighets, MFD, tillgänglighetsenkät. Läs mer om MFD.

Samverkan med Studentkåren

I arbetsgruppen för lika villkor ingår en studentrepresentant som Studentkåren utser årligen.