Tävling och lotteri

Övergripande

Lotterier

Anordnande av lotterier riktade mot allmänheten kräver som huvudregel tillstånd från Lotteriinspektionen. Tillstånd lämnas dock inte till privatpersoner eller företag. Högskolan räknas i detta fall som ett företag.

Tävlingar

Anordnande av tävlingar med vinster är i vissa fall tillåtet, men kan ge skattemässiga effekter både för vinsttagaren och högskolan. 

Om tävling anordnas ska i vissa fall personuppgifter (personnummer, namn och adress) inhämtas från vinsttagaren och lämnas till personalavdelningen. Information om detta ska lämnas i samband med erbjudandet av tävlingen.

Anordnande av lotteri

Regler om lotterier finns i lotterilagen.

Utdrag ur lagen

1 §

Denna lag skall tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten.

Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

Lagen skall tillämpas också på lotterier i form av bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte.

3 §

Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Till lotteri hänförs

  1.  lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden,
  2.  marknads- och tivolinöjen,
  3.  bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel.

Vid bedömningen av om en verksamhet är ett lotteri skall hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet.

9 §

Lotterier får anordnas bara efter tillstånd, om något annat inte följer av denna lag.

15 §

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som

  1.  enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
  2.  bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
  3.  inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
  4.  för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening eller en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det.

Tillämpning

Lagen gäller som huvudregel endast de lotterier som anordnas för allmänheten. Lotteri som anordnas för en liten sluten krets bestående av personer som har påvisbar inbördes gemenskap med varandra anses inte som riktad mot allmänheten. Dock blir lotterilagen tillämplig om det anses vara ett större sällskap även om man kan påvisa inbördes gemenskap. Vid fråga till Lotteriinspektionen uppger de att gräns för ”slutet sällskap” är vid ca 130 personer. Detta innebär att om fler än 130 personer kan delta i lotteriet är lotterilagen tillämplig, varvid det krävs tillstånd från Lotteriinspektionen. Detta gäller oavsett om lotterier riktas mot anställda, studenter eller allmänheten. Tillstånd lämnas inte till privatpersoner eller företag. Högskolan räknas i detta fall som ett företag.

Högskolan får alltså inte anordna lotterier som riktas mot allmänheten (vari inräknas studenter). Lotteri som anordnas för en liten sluten krets bestående av personer som har påvisbar inbördes gemenskap med varandra anses inte som riktad mot allmänheten. Grupperingen får dock inte vara större än 130 personer.

Anordnande av tävlingar

Lotteriinspektionens definition av tävling

Om utgången i arrangemanget avgörs av någons prestation till exempel en bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på fler kunskapsfrågor än andra som deltar, är det normalt sett inte fråga om ett lotteri. Prestationsmomentet får dock inte vara för enkelt för då kan det fortfarande anses vara ett lotteri, en helhetsbedömning av arrangemanget måste alltid göras.

Tillämpning

Högskolan får anordna tävlingar med vinster, men måste beakta att tävlingsvinsterna kan vara skattepliktiga.

Enligt Skatteverket är tävlingsvinster dock skattefria om de:

- inte hänför sig till anställning eller uppdrag,

- inte består av kontanter eller liknande (presentkort som kan bytas mot kontanter anses vara "liknande"), och

- avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor.

Detta innebär att vid vinster - till ej anställda vid högskolan - som består av föremål värda mindre än 0,03 basbelopp behöver vinsttagaren inte lämna några personuppgifter till högskolan. Består vinsten av kontanter/presentkort som kan bytas mot kontanter eller föremål värda mer än 0,03 basbelopp ska högskolan inhämta personuppgifter (personnummer, namn och adress) från vinsttagaren. I det fall vinsten tillfaller en anställd vid högskolan är vinsten skattepliktig oavsett belopp. I det fall vinsten är skattepliktig ska högskolan lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Högskolan ska också betala arbetsgivaravgift i det fall vinsten tillfaller en anställd.

Vinsttagaren ska informeras om de skattemässiga effekterna samt om personuppgiftshanteringen i samband med anordnandet av tävlingen.

Personnummer, namn, adress och värdet av vinstbeloppet lämnas till enheten Verksamhetsstöd, HR för registrering i Primula.

Annat viktigt att tänka på

  • Anslagsmedel endast får användas till den verksamhet som högskolan har till uppgift att utföra – syftet med tävlingen måste kunna knytas till högskolans uppdrag såsom statlig myndighet
  • Reglerna om offentlig upphandling kan vara tillämpliga vid inköp av vinster