Samverkan

Samverkan med övriga samhället

Universitet och högskolor skapar förutsättningar för samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling genom samverkan och väl utvecklade relationer mellan lärosätena och olika aktörer i samhälle och näringsliv.

Samverkansuppgiften

I Högskolelagen anges att staten ska anordna högskolor för utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, samt forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I samma paragraf anges också att i högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Högskolans samverkan

Högskolan har under lång tid målmedvetet och strategiskt arbetat med samverkansuppgiften och utvecklat samverkan med näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer. Högskolans strategi att främja samverkan med övriga samhället har bidragit till att samverkan har blivit en integrerad del av högskolans övriga kärnverksamheter. Arbetet tar utgångspunkt i Högskolelagen samt i högskolans policy för samverkan ( Policy för samverkan vid högskolan i Borås). Den nya policyn vid högskolan i Borås konkretiserar betydelsen av samverkan för hela högskolans verksamhet i fråga om ömsesidigt lärande, kunskapsutveckling och kvalitetsutveckling.

Samverkan och arbete med samverkansuppgiften utvecklas kontinuerligt vid högskolan samt genom olika särskilda satsningar. Högskolans arbete och satsningar på samverkansområdet syftar till att ge alla anställda på högskolan ökad förståelse för och möjlighet att ta ansvar och agera för ökad kvalitet i samverkan samt kvalitet i forskning och utbildning. Arbetet avser att leverera och tillgängliggöra arbetssätt och instrument som tydliggör och underlättar samverkan och nyttiggörande. Det pågår för närvarande ett särskilt arbete kring samverkan inom högskolesektorn

Uppföljning

Högskolans samverkan, samverkansprojekt och samverkansarenor sker på flera olika sätt. På högskolenivå följs samverkan upp i samband med årsredovisning och kommande verksamhetsplaner, i enlighet med rektors anvisningar. Samverkan följs även upp på akademinivå antingen som en integrerad del av akademiernas verksamhetsberättelser eller i separata uppföljningsrapporter. Externa finansiärers uppföljning och utvärdering   av högskolans samverkan kompletterar högskolans interna uppföljning.

Utgångspunkter för samverkansarbetet är: 

  • Högskolelagen 
  • Högskolans vision och mål 
  • Policy för samverkan vid Högskolan i Borås
  • Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen 
  • Forskningsproposition