Värdegrund

Värdegrundens normer och värderingar ska prägla det dagliga arbetet vid statliga myndigheter. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hur vi ska bemöta varandra och andra. Den statliga värdegrunden är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer.

Den statliga värdegrunden

Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla statsanställda, oavsett verksamhet och profession. 

  • Demokrati – att all offentlig makt utgår från folket (1 kap 1 § första stycket regeringsformen (RF)).
  • Legalitet – att all offentlig verksamhet som utövas måste ha stöd i lagar och förordningar (1 kap 1 § sista stycket RF).
  • Objektivitet – att iaktta saklighet och opartiskhet och att lika fall ska behandlas lika (1 kap 9 § RF).
  • Fri åsiktsbildning – bland annat yttrandefrihet och informationsfrihet; en förutsättning för den fria åsiktsbildningens är allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar den s.k. offentlighetsprincipen (1 kap 1 § andra stycket RF).
  • Respekt – för allas lika värde och den enskildes frihet och värdighet där jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och integritet är nyckelord (1 kap 2 § första stycket RF).
  • Effektivitet och service – av bland annat budgetlagen, förvaltningslagen och myndighetsförordningen följer att offentlig verksamhet ska bedrivas så billigt med så hög kvalitet som möjligt. Service ska ges genom information, vägledning och annan hjälp till enskilda.

Läs mer

Läs mer om den statliga värdegrunden finns på Statskontorets webbsida