Handläggarhandbok

Högskolan är en statlig myndighet och lyder under regeringen. Detta medför att högskolan i sin egenskap av myndighet har att följa vissa principer, lagar och förordningar avseende speciellt handläggning av ärenden. Högskolan har även interna bestämmelser och rutiner inom handläggning som ska följas.

Handboken syftar till att vara en vägledning vid handläggning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Det är alltid handläggaren och dennes chef som ytterst ansvarar för att alla relevanta regler är beaktade och att beslutsunderlaget är av god kvalitet.

Information om rutiner vid rektorsbeslut samt ärenden som ska behandlas av högskolans styrelse samt nämnder finns redovisat under Rutiner interna beslut.