LOTS

I LOTS sker verksamhetsplanering och uppföljning av verksamhetsplaner. Utgångspunkten för arbetet med verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser är högskolans två mål, Det attraktiva lärosätet och Kompletta akademiska miljöer 2.0. Varje akademi, högskolans staber och verksamhetsstöd formulerar utifrån de högskoleövergripande målen prioriterade utvecklingsinsatser som sedan bryts ner till aktiviteter på institutions- och avdelningsnivå. Verktyget ger förutsättningar för att öka transparensen, möjlighet att bryta ner aktiviteter och nyckeltal i hela organisationen och utökade analys- och rapporteringsmöjligheter.

LOTS moduler vänder sig främst till chefer, controllers och ekonomer men även högskolans övriga medarbetare kan logga in i systemet för att ta del av den egna institutionens eller avdelningens verksamhetsplan. Medarbetare kan också fungera som ansvariga för utpekade aktiviteter i verksamhetsplanerna och ansvarar då för att lägga in information om status för aktiviteten. Ansvariga för ett forskningsprojekt kan vara användare i systemet med särskilda ansvar.

Som användare loggar du in i LOTS med ditt användarnamn och lösenord som du har vid lärosätet.Rektors stab förvaltar systemet. Vid behov av stöd eller handledning i systemet kontaktas lots@hb.se för beställning och bokning.

I Lots ingår följande moduler:

  • Ekonomiuppföljning
  • Stöd till projekt (STP)
  • Målstyrning
  • Indikatorer för måluppfyllelse (KPI)