Samverkansstöd

Högskolans samverkansuppgift

I högskolelagens andra paragraf anges att staten ska anordna högskolor för utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, samt forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I samma paragraf anges också att i högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Under det senaste decenniet har vikten av att lärosätena aktivt utvecklar sin samverkan med det omgivande samhället betonats vilket också tydligt framgår i den senaste forskningspolitiska propositionen: Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (Regeringens proposition 2016/17:50).

Högskolans satsning och samordning på samverkansområdet syftar till att ge alla anställda på högskolan ökad förståelse för och möjlighet att ta ansvar och agera för ökad kvalitet i samverkan samt kvalitet i forskning och utbildning. Arbetet avser att leverera och tillgängliggöra arbetssätt och instrument som tydliggör och underlättar samverkan och nyttiggörande.

Strategiska samverkansprojekt

Vinnova har under 2018-2020 i en särskild satsning beviljat projektmedel för utveckling av svenska lärosätens samverkansförmåga. Sektorn har tillsammans identifierat och formulerat projekt utifrån de områden och behov som lärosätena själva bedömer som strategiskt viktiga att utveckla. Högskolan i Borås har som ambition att aktivt medverka i satsningen och tillsammans med andra lärosäten utveckla samverkansförmågan i en serie projekt.

Läs mer om vilka samverkansprojekt som högskolan deltar i

Nätverk

Som forskare och medarbetare på högskolan har du tillgång till flera nätverk och kontaktpersoner som kan föranleda till företagskontakter och samarbetspartners. Se vilka nätverk vi deltar i som officiella partners och där vi har större möjligheter att ta del av information och skapa nya samarbetspartners.