Disciplinära förseelser och rättssäker examination

Information om bedömningen i disciplinärenden och annan viktig studenträttslig information finns fastställd i aktuella riktlinjer samt handläggningsordning och riktar sig till den som i egenskap av anställd vid Högskolan i Borås kommer i kontakt med frågor relaterade till disciplinärenden gällande studenter och andra studenträttsliga frågor. Syftet med de här riktlinjerna är att dels underlätta för anställda vid hanteringen av ett disciplinärende eller annat studenträttsligt spörsmål, dels att säkerställa att studenternas rättssäkerhet uppnås genom att alla disciplinärenden samt övriga studenträttsliga frågor behandlas på ett likartat sätt.

Disciplinära åtgärder får vidtas mot student som försöker vilseleda vid examination, stör eller hindrar verksamheten vid högskolan eller trakasserar annan student eller medarbetare vid högskolan. Handläggningen i disciplinärenden sker i enlighet med högskoleförordningen (1993:100), förvaltningslagen (1986:223) och av rektor fastställda regler. 

För att förebygga vilseledande vid examen eller liknande är det viktigt att studenter tidigt får tydlig information om kurser och hur de examineras samt att studenter och anställda har kännedom om högskolans regler gällande utbildning, examination, tentamensskrivningar och regler om disciplinära förseelser och åtgärder enligt högskoleförordningen.

Vid Högskolan i Borås finns två handläggare med särskilt ansvar för studenträttsliga frågor – Nermina Aljic och Petra Gustafsson.

Till oss kan du vända dig med frågor eller synpunkter på studenträttsliga frågor. Det kan röra sig om disciplinärenden, rättssäker examination, plagiat, fusk, tentamensregler m.m.