InnovationLab

InnovationLab

Med digitala innovationer avses nya tjänster som utvecklats med digital teknik. Den pågående digitaliseringen är den starkaste transformativa kraften i dagens samhälle. Den skär igenom så gott som samtliga sektorer och branscher och har radikalt förändrat samhället, samt har blivit en nödvändighet för företag att överleva på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

Utvecklingen mot ett modernt samhälle utgår i allt större utsträckning från digital teknik som på ett alltmer naturligt sätt är en del av de produkter och tjänster som utgör kärnan i de flesta organisationer. Visioner som sakernas internet och öppna data börjar bli en integrerad del av vår vardag. Objekt som tidigare varit enbart fysiska har integrerats med digital teknik som gör det möjligt för objekten att kommunicera både med människor och med andra objekt. Den tekniska utvecklingen påverkar oss, inte bara vårt arbetsliv och vår fritid, utan den utmanar också traditionella metoder för forskning, utveckling och utvärdering av IT-system. InnovationLabs forskningsprojekt bedrivs ofta med designorienterade metoder som innebär att artefakter i form av modeller, metoder och IT-system iterativt utvecklas och utvärderas.

I linje med högskolans professionsinriktning genomsyras vår forskning av att bidra med digitala innovationer som skapar hållbara värden för såväl privata som offentliga intressenter. Vi vill åstadkomma resultat som gör nytta för individer, organisationer och samhällen. Det innebär att vi inte ser digital teknik som isolerade företeelser utan snarare som en del i ett större integrerat ekosystem som också utgörs av individer och organisationer. En konsekvens av detta synsätt är att vi utgår ifrån organisatoriska, verksamhetsmässiga och individuella förutsättningar i kombination med den digitala teknikens möjligheter.

I vår forskning så är vi särskilt intresserade av digital innovation, data-driven innovation, öppen innovation och IT service management. Vår forskning kännetecknas av ett empirinära förhållningssätt. Det innebär att artefakter utvecklas i samverkan med industrin eller den offentliga sektorn. Utöver att utveckla användbara IT-artefakter syftar vår forskning till att utveckla teorier. Teoretisering sker utifrån observationer av digitala innovationer i användning i empiriska kontexter. Vi bedriver därmed i huvudsak tillämpad forskning.

Publikationer 2018–2023

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Centrumbildningar