Ambulance Health Research network (AHRN)

Ambulance Health Research network (AHRN)

I nätverket AHRN ingår forskare och professionella med forskning och kunskapsutveckling inom ambulanssjukvård som gemensamt intresse. Här träffas företrädare från olika lärosäten och speciellt diskuteras forskningsfrågor som är specifika för ambulanssjukvård. Nätverket bytte namn på Lundmötet november 2015 till Ambulance Health Research network (AHRN) från tidigare SPER (Scandinavian Prehospital and Emergency care Research).

Bakgrund

Ambulanssjukvård som forskningsfält är relativt sett ett outforskat område och speciellt är forskning med ett vårdvetenskapligt perspektiv eftersatt. Därför finns det ett behov av att bygga upp en kunskapsbas som strävar efter att bredda forskningen som därmed bli ett komplement till den oftast dominerande medicinska kunskapsutvecklingen. Betoning är på att vårdvetenskap är en autonom och professionsneutral vetenskap. Vidare är betoning på att kombinera olika perspektiv på forskning inom ambulanssjukvård. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt välkomnas.

På lärosäten är tillgången på handledare som har erfarenhet av att handleda ur ett vårdvetenskapligt perspektiv begränsad, vilket ytterligare understryker behovet av AHRN.

Nätverket träffas en gång per år och anordnar konferenser och symposier tillsammans.

AHRN finns på Facebook

Kontakt

Henrik Andersson