Bibliotekens arbete med och för nyanlända: teori-, ideologi- och intressedrivna utgångspunkter

Bibliotekens arbete med och för nyanlända: teori-, ideologi- och intressedrivna utgångspunkter

Den övergripande utmaningen i det här projektet är att utforska på vilka grunder biblioteken ger sig i kast med arbetet för och med den nämnda målgruppen. En central uppgift är därmed att försöka identifiera teoretiska, ideologiska eller andra intressedrivna utgångspunkter i bibliotekariernas arbete. Projektet kommer att genomföras utifrån följande övergripande struktur:

Vi använder en redan genomförd nationell enkät som underlag för att utforma en ny, mer riktad enkät till medarbetare i de två regioner som här undersöks (Uppsala län och Dalarna). Det material vi genererar utifrån denna, riktade enkät kommer att fungera som utgångspunkt för de intervjuer och/eller fokusgrupper som kommer att genomföras med utvalda medarbetare i de två regionerna. Utöver att vara orienterad mot teori-, ideologi- och intressedrivna utgångspunkter kommer analysen av det insamlade materialet (enkätsvar, transkriberade intervjuer, eventuella observationer) att adressera frågan om hur bibliotekariernas arbete stämmer överens med de förväntningar som finns på dem, samt hur förhållandet ser ut mellan exempelvis biblioteksplaner, strategier och visioner, och det arbete som utförs.

Utöver att tillhandahålla en detaljerad beskrivning av den verksamhet som bedrivs på de respektive biblioteken inom det här området, syftar studien till att tillhandahålla ett nyanserat språk för en fortsatt analys av biblioteksverksamhet för nyanlända. Forskningsresultaten kommer därmed att kunna användas för vidare reflektioner och utvecklingsarbete inom de studerade regionerna men även på andra bibliotek. Det ska också nämnas att då två regioner utgör grunden för insamlingen av det empiriska materialet erbjuds möjligheten att identifiera likheter och skillnader i hur olika bibliotek arbetar.

Finansiär:
Länsbibliotek Uppsala
Länsbibliotek Dalarna