Den lyssnande läsaren – röster om korskopplingar mellan litteratur och ljud

Den lyssnande läsaren – röster om korskopplingar mellan litteratur och ljud

Projektet erhöll Riksbankens Jubileumsfonds forskningsinitieringsmedel för att under 2020 genomföra två aktiviteter som stärker det tvärdisciplinära forskningsfältet som på olika sätt studerar samband mellan audiell teknik och litteratur.

Det råder ingen tvekan om att litteraturkonsumtion med hjälp av digitala abonnemangstjänster av ljudboksformatet har vuxit snabbt. Samtidigt konstaterar vetenskapliga studier att ljudboken utmanar konventionella (och historiska) sätt att se på läsning samt att studier som behandlar den kommersiella och digitala ljudboken är sällsynta. Givet ovanstående och branschstatistik står vi alltså inför en möjlighet att utveckla en vetenskaplig förståelse för hur och varför den kommersiella digitala ljudboken ökat i popularitet

Syftet med projektet att föra samman forskare från olika discipliner som exempelvis litteraturvetenskap, medievetenskap och biblioteks-och informationsvetenskap för att diskutera hur framväxandet av digitala ljudböcker och litteraturkonsumtion via öronen kan belysas med samtida såväl som historiska perspektiv. Den samtida ljudbokens popularitet fungerar som en fond, eller avstamp, för att vidare undersöka på vilket sätt som kopplingar och samband kan finnas mellan humanistisk forskning, samhällsvetenskapliga perspektiv och medievetenskapliga angreppsätt samt hur bokbranschens teknologiska villkor på olika sätt påverkar litteraturläsaren.

Aktiviteterna syftar till att förstärka och fördjupa forskning som bedrivs kring samtida såväl som historiska kopplingar på ljudboken som fenomen, samt att lyfta samarbeten över traditionella ämnesgränser för att förstå, tolka och analysera ett samtida litteraturbruk som anammats av ett stort antal läsare. Samtidigt syftar projektet mot ett större mål, nämligen att synliggöra hur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kan mötas över disciplinära ämnesgränser för att berika varandras kompetenser där samtida, såväl som historiska, perspektiv krävs för att förstå – och tolka sambanden mellan litteratur och teknologi.