Impact i kliniska riktlinjer

Impact i kliniska riktlinjer

Det är viktigt att vidga synen på vad forskningens genomslag som på ett rättvisande sätt beskriver genomslag utanför den strikt inomvetenskapliga akademiska litteraturen. Detta eftersom det ofta är långt avstånd mellan akademisk grundforskning och den professionella praktiken där den ska användas. Klinisk forskning behöver därför mätas med indikatorer som ligger mellan den mest abstrakta forskningen och dess användning i kliniken.

Forskningsprojektet bedrivs i gränslandet mellan bibliometrisk analys (som vanligtvis mäter inomvetenskaplig influens) av forskningens genomslag och evidensbaserad praktik, där kriterier på god hälso- och sjukvårdspraktik bygger på fler aspekter än metaanalyser av publicerad akademisk forskning.

En sådan litteratur är de kliniska riktlinjer som framställs av sådana huvudmän som Socialstyrelsen och Statens Beredning för Utvärdering (SBU), i vilka forskningen syntetiseras till guider och styrdokument för hur hälso- och sjukvård skall bedrivas i praktiken.

Dessa dokument upprättas av speciellt utsedda grupper av medicinsk expertis och andra specialister som tillsammans utvärderar diagnos- och behandlingsmetoder för specifika områden inom hälso- och sjukvården. Till sin hjälp använder de den akademiska litteraturen tillsammans med sin specialistkompetens. Arbetet bygger på sakkunniggranskning (peer review) men samtidigt saknas det kvantitativa och transparenta indikatorer att mäta forskningens genomslag i denna typ av praktiknära litteratur.

Målsättningen med detta projekt är att formulera ett konceptuellt och teoretiskt bidrag till utvecklingen av indikatorer för mätning av forskningens impact utanför den specifikt akademiska litteraturen.

Projektet finansieras av företaget Minso som erbjuder tjänster inom forskningsadministration för hälso- och sjukvårdsområdet under domänen researchweb.org. På sikt kan resultaten av forskningen i projektet att implementeras i företagets tjänster. Minsos data erbjuder oss att se på kontexten inom vilken forskningen kommer till användning ett steg närmare den kliniska praktiken än mått på genomslag i enbart den akademiska litteraturen.

Forskningen utförs av bibliometrisk och vetenskapsteoretisk expertis vid Högskolan i Borås som dels har erfarenhet av bibliometrisk inomvetenskaplig forskning i relation till vetenskapsteori (Nelhans, 2013), bibliometrins roll i forskningspolitiken (Nelhans och Eklund, 2015), konceptuell och historisk forskning om forskningsspecialiteters utveckling (Kullenberg & Nelhans, 2015; Olson, Nolin & Nelhans, 2015). Vidare finns erfarenheter från medverkan i Mapping NCD, ett stort projekt finansierat av EU:s 7:e ramverksprogram (P.I. Grant Lewison, Kings College, UK) finansierat av Hälso-Sam (Övergripande samarbetsorgan mellan Västra Götalands-regionen och Göteborgs universitet inom hälso-, sjukvårds- och tandvårdsområdet) 2015 (Se protokoll 2015-12-14 §3).

Projektets första fas löper 2016-02-01—2017-01-31