Lärandets innehåll och redskap - om informationssökning och lärande

Lärandets innehåll och redskap - om informationssökning och lärande

Projektet tar utgångspunkt i de förändrade villkor för barns lärande i riktning mot alltmer undersökande, elevaktiva och individuella arbetsformer som utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken har inneburit. I studien har
intresset riktats mot informationsteknikens betydelse för de yngre barnens lärande under de första skolåren och explicit studerat hur informationssökning och IKT-redskap utnyttjas i förskoleklass och år 1-2 för att stödja barns lärande.