Litteratur genom örat: En pilotstudie av ljudbokens potential och begränsningar

Litteratur genom örat: En pilotstudie av ljudbokens potential och begränsningar

Syftet med detta projekt är att undersöka litteratur specifikt skriven för distribution och förmedling via ljudboks-formatet genom att närmare studera några romaner ur Storytel Originals-serie. Dessa böcker är specialskrivna för att lyssnas till och är exempel på vad som ibland omnämns som en medial samexistens där flera olika mediala format existerar samtidigt.

Begrepp som läsare/läsning i mediesamhället kan sägas befinna sig i rörelse, detta är något som forskningen måste uppmärksamma. Genom att analysera empiriskt datamaterial om ljudboks-användares läsvanor kommer vi därför  att studera de digitala spår som dessa användare lämnar efter sig. Detta innebär också att ett delsyfte med projektet är att diskutera på vilket sätt som digitala tjänster förändrar förutsättningarna för forskningen inom Biblioteks- och informationsvetenskap samt vilka konsekvenser detta på längre sikt har för litteratursamhället i stort.

Projektet genomförs genom en pilotstudie av böcker som är speciellt framtagna för ljudboksgenren i form av Storytels Originals serie och projektet spänner över ett års tid. Under denna tidsperiod är ambitionen att projektet resulterar i 1-2 forskningsartiklar, samt att en workshop anordnas under 2018 där olika aktörer från flera verksamheter (akademi, Storytel, biblioteksverksamheter) får möjlighet till fördjupade kunskaper om området.