Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Nyanländas inflytande och delaktighet genom folkbibliotek

Beskrivning av projektet

Genom tidigare studier, som genomförts av forskare vid Bibliotekshögskolan, har å ena sidan nyanlända (Lloyd, Pilerot & Hultgren, 2017) och å andra sidan biblioteken och dess personal (Pilerot & Hultgren, 2017) studerats var för sig. Studierna har resulterat i betydande kunskaper, men behovet av att studera samspelet mellan dessa båda grupperingar kvarstår, vilket är vad det projekt som beskrivs här avser att göra.

För att uppnå syftet med studien har följande forskningsfrågor formulerats:

  • Vilken betydelse har folkbiblioteket och dess tjänster för nyanlända användare?
  • Hur arbetar de som erbjuder bibliotekstjänster för att stärka nyanländas möjligheter till delaktighet och inflytande?

Forskningsdata kommer att produceras genom intervjuer och samtal med framförallt biblioteksbesökare men även med bibliotekspersonal, samt genom observationer i utvalda bibliotek. Ljudupptagningar från intervjuer kommer att transkriberas och utgöra en väsentlig del av det empiriska material som, sammanfattningsvis, alltså kommer att utgöras av intervjuutskrifter, fältanteckningar och fotografier. Tillgänglig dokumentation av olika slag (t.ex. strategi- och visionsdokument, biblioteksplaner etc.) som kan belysa studiens frågeställningar kan också komma att utgöra empiriskt material.

Analyser av det empiriska materialet genomförs utifrån ett sociokulturellt perspektiv där särskild vikt läggs vid studiedeltagarnas, i synnerhet biblioteksanvändarnas, livserfarenheter med fokus på utsagor och observationer kring nyanländas möjligheter till, men också hinder för, delaktighet och inflytande genom biblioteksverksamhet.

Forskningsresultaten, som kommer att kunna användas för vidare reflektioner och utvecklingsarbete på folkbibliotek, sprids huvudsakligen via två kanaler: 1) genom en populärvetenskapligt hållen rapport på svenska som också ska presenteras vid professionsorienterade konferenser och seminarier på regional och/eller nationell nivå; samt 2) genom två kollegialt granskade artiklar i internationellt välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

Referenser

Lloyd, A., Pilerot, O. & Hultgren, F. (2017). The remaking of fractured landscapes: Supporting refugees in transition (SpiRiT). Information Research, 22(3)

Pilerot, O. & Hultgren, F. (2017). Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända. Slutrapport. Länsbibliotek Uppsala.