Socialt hållbart Falköping

Socialt hållbart Falköping

Rapport 1, Ett socialt hållbart Falköping. Att gå från policy till praktik: ”Det stökar till i systemet”. (2017-05-18), har beskrivit och analyserat det arbete som i Falköping bedrivs med särskilt fokus på unga för att skapa ”Ett socialt hållbart Falköping”, vilket utgör mål 1 i kommunens verksamhetsmål. I den rapporten har fokus legat på hur man i organisation och ledning arbetar för att gå från policy till praktik.

Rapport 2, Ungas upplevelse av trygghet, skola och fritid, baseras på en genomförd enkätstudie hösten 2017. Författare till den rapporten är Mary-Anne Holfve Sabel, docent vid Högskolan i Borås. Följande fråga har utgjort en central utgångspunkt för den rapporten: upplever unga i Falköpings kommun en trygghet som skapar förutsättningar för social hållbar utveckling i kommunen? Resultatet från enkäten till ca 300 gymnasieungdomar i kommunen ger perspektiv på den frågan.

Rapport 3, Ett socialt hållbart Falköping. Ungas delaktighet och inflytande, är en slutrapport som riktar fokus mot ungas delaktighet och inflytande. Inledningsvis görs en resumé av den nationella ungdomspolitiken samt hur dessa frågor lyfts fram i Falköpings kommun på policynivå och med fokus på ansvaret för barn och unga i kommunen. Därefter ges konkreta exempel på hur kommunen arbetar för att främja ungas delaktighet och reella inflytande för att skapa en meningsfull fritid för alla barn och unga i kommunen. Det sker genom forum för dialog men också möjligheter där unga aktivt kan påverka kommunens utveckling. Även om fokus riktas mot ansvarsområdet för Kultur- och fritidssektorn så bör det betonas att skolsektorn och den sociala sektorn också är nära involverade i de insatser som görs. Avslutningsvis dras slutsatser utifrån den genomförda följeforskningen samt några utmaningar som lyfts fram inför kommunens fortsatta arbete med att främja social hållbar utveckling.

Rapport 4, 

Kennert Orlenius, professor vid Högskolan i Borås, har fungerat som följeforskare under perioden 2016-2018 och författat Rapport 1 samt slutrapporten, 2018-04-14.