Biotekniklabbet

Bioteknik
Bioteknik är ett samlingsnamn för olika tekniker som använder organismer för att utföra olika processer. Bioteknik inkluderar processer som jäsning till produktion av insulin (för diabetiker) och antibiotika. Processerna kan i huvudsak delas in i två grupper: blandkulturer och renkulturer.

Försök görs kontinuerligt med blandkulturer och renkulturer för att tillverka nya produkter från olika restprodukter och avfall. Eftersom vi jobbar med restprodukter och avfall innebär det nästan alltid att nya metoder behöver användas för att få mikroorganismerna att trivas. Det kan antingen bero på att råvaran innehåller ämnen som är giftiga för mikroorganismerna eller att råvaran är svår för mikroorganismerna att bryta ner. Detta resulterar i att råvaran vanligen behöver förbehandlas, antingen för att göra den mindre giftig eller för att göra den enklare att bryta ner.

Blandkulturer och renkulturer
I blandkulturer växer flera olika arter av mikroorganismer samtidigt, där de både hjälper och konkurrerar med varandra. Ofta vet man inte specifikt vilka de olika arterna är, utan bara vilka typer de är. Ett exempel på en blandkultur är surdeg där olika typer av främst mjölksyrabakterier och jäst växer. I renkulturer används istället en art som tillsätts och som sedan får växa.

Nya typer av bioreaktorer utvecklas också. Detta gäller både enkla typer av bioreaktorer som ska vara tillräckligt billiga för att användas i utvecklingsländer, och högteknologiska som ska kunna användas i krävande applikationer. Exempelvis håller en membranbioreaktor på att utvecklas, där membranen har så liten porstorlek att mikroorganismer inte kan passera.

Forskningen sker tillsammans med andra grupper inom Resursåtervinning, forskargrupper i andra länder och i samarbete med flera företag.

Biotekniklabbet utnyttjas av studenter på programmet Kemiingenjör – tillämpad bioteknik, på Masterprogram i Resursåtervinning, doktorander inom Resursåtervinning och utbytesstudenter från världens alla hörn.

Bioreaktor
En reaktor är ett kärl där någon eller flera reaktioner sker. En bioreaktor är ett kärl där biologiska reaktioner sker. En degbunke där deg jäser är till exempel en mycket enkel typ av bioreaktor. Bioreaktorns viktigaste uppgift är att tillhandahålla rätt förhållanden för att de mikroorganismer som används ska utföra de önskade processerna. Typiskt inkluderar detta kontroll av pH, temperatur, omblandning, och tillgång på syre.

Resurser i biotekniklabbet

 • Autoklav
 • Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)
 • Gaskromatograf (GC)
 • Kvarn
 • Centrifug
 • Frystork
 • Bioreaktorer i labbskala i olika utföranden
 • Fast-fas-reaktor för biogasproduktion
 • Airlift-reaktorer i pilotskala
 • Automatisk gasflödesmätare
 • Rotationsindunstare
 • Oljebad
 • Kvantitativ PCR (qPCR)
 • Fluorescensmikroskop