Energilabbet

Produkterna som fås ut blir också olika beroende på metod. Förbränning ger el/värme, olika askor och rökgaser, förgasning ger aska och en produktgas (mest CO, H2 och CH4) som man kan förbränna eller omvandla till miljöbränslen eller kemikalier och pyrolys ger kol (aska och kol), olja i vissa fall och en produktgas som innehåller fler ämnen jämfört med produktgasen från förgasning. Alla dessa processer undersöks i energilabbet där det tittas på användbarheten av olika material som bränsle, de olika processerna och de produkter som fås ut, för att få in det som i dag kallas avfall som ny råvara. All vår forskning syftar till ett hållbart samhälle med cirkulär ekonomi.

Labbet är indelat i två delar. Den våtkemiska delen där det finns diskbänk och dragskåp. Här finns olika utrustningar för lakning, vägning, siktning, pH-mätning med mera. Här görs också mycket av förberedelserna av bränslen och prover som ska analyseras.

Den andra delen är den termiska där det finns både olika forskningsreaktorer för de termiska processerna, ugnar och analysinstrument. De utrustningar som finns är en fastbäddsreaktor, där en rostpanna/pyrolys simuleras, en roterande pyrolysreaktor, analysinstrument som gaskromatograf med tre detektorer, masspektrometer, FID och TCD, tre olika Termogravimetriska analysutrustningar (TGA) där en kan trycksättas till 30 bar, två högtemperaturugnar, var av en har kvävgasatmosfär och en torkugn.

Askrest i fastbäddsreaktorn.

 

Bottenaska, retursand, cyklonaska och textilfilteraska från avfallsförbränningen på Borås Energi och Miljö.

 

Fastbäddsreaktor simulerande rostpanna el fastbäddspyrolys.

 

Professor Anita Pettersson matar pelletsmaskinen.


Forskningsprojekt

Forskningsprojekten som pågår i labbet är kopplade till olika doktorandprojekt inom området Resursåtervinning. Till många forskningsprojekt kopplas även examensarbeten inom utbildningen Energiingenjör eller Mastersprogrammet  Resursåtervinning-hållbara energiprocesser. Vi får flera studiebesök från gymnasieelever under året. Syftet med dessa besök är väcka intresse för fortsatta studier hos oss genom att lära känna våra labbresurser och den aktuella forskningen som pågår här.

Arbeten som pågår i labbet

Doktorandprojekt

 • Investigation on pyrolysis of biomass and influence of different pathways on the product.
  Planerat att avslutas under 2022
 • Investigation of fast pyrolysis on gas products, primary reactions under different temperatures, residence time and organic material as biomaterials and polymers.
  Planerat att avslutas under 2022
 • Experimental and modeled investigation of pyrolysis of sewage sludge. The fate of phosphorus and heavy metals.
  Planerat att avslutas 2024-08
 • Investigation on the phosphorus compounds after combustion or pyrolysis of different sewage sludge.
  Startar: 2022-09
 • Algae-membrane bioreactors as a method to utilize CO2 and other compounds from CO2-rich gas streams and produce valuable algal biomass. Planerat att avslutas 2026
 • Co-pyrolysis of sewage sludge with other wastes to promote metal release.
  Startar: 2022-09

Examensprojekt masternivå

 • Pyrolysis of microalgae - maximizing the yield of bio-oil.
  Planerat att avslutas 2022-06
 • Pyrolysis of dried sewage sludge from Borås at different temperatures to investigate the fate of phosphorus and heavy metals.
  Planerat att avslutas 2022-06