Antagning till forskar­utbildning

Till utannonserad doktorandplats ansöker du elektroniskt via högskolans hemsida för lediga tjänster (Länk i anslutning till annons). Om du väljer att istället skicka in ansökningshandlingar ska dessa skickas till Registrator, Högskolan i Borås, 501 90 Borås.

Som doktorand vid Högskolan i Borås följer i regel s.k. institutionstjänstgöring om 20% av tiden, vid sidan om 80% som utgörs av rena forskarstudier. Total tid fram till doktorsexamen är därmed 5 år. Utbildningen måste bedrivas på minst 50 procent av heltid.

Till ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  • ett personligt brev och CV (Curriculum Vitae) med referenser.
  • examensbevis (bachelor/kandidat och master/magister) samt betygskopia 
  • examensarbete
  • pass/ID-handling
  • Bevis på språkligt engelskakrav

Ytterligare dokumentation kan krävas och framgår av annonsen till den utlysta tjänsten. Söker du till fler än ett projekt ska du fylla i en komplett ansökan till varje projekt.

Ansökan ska vara Högskolan i Borås tillhanda senast det datum som framgår av utlysningen. För sent inkommen ansökan eller ofullständig ansökan kommer inte att behandlas. 

Behörighet och urval

För tillträde till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås krävs dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet. Behörighetskravet är specificerat i de allmänna studieplanerna för de ämnen på forskarnivå, inom vilka utbildning ges vid högskolan. Den grundläggande behörigheten är gemensam för samtliga ämnen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har du som:

  • har avlagt en examen på avancerad nivå
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten kan vara olika för olika ämnen. Som särskild behörighet krävs för samtliga ämnen vid Högskolan i Borås att sökande uppfyller kravet på:

  • Godkänd kurs i engelska 6 eller motsvarande.

Urval

För urval av sökande ansvarar forskarutbildningsutskottet (FUU) tillhörande ett specifikt område. När ansökningstiden löpt ut skickas alla ansökningar från registrator till högskolans antagningsenhet där en granskning av grundläggande behörighet sker. Behöriga kandidater rangordnas i FUU efter meritering. Utskottet kallar de kandidater som förefaller vara mest lämpade till intervju, hur många som kallas varierar från fall till fall, dock ska minst två kandidater kallas om två eller fler finns som sökande till utbildningsplatsen.

Det kan dröja upp till en månad efter det att ansökningstiden gått ut tills dess att du blir kontaktad.

Efter intervjuer tar FUU beslut om antagning vilken tillsammans med rangordningsprotokoll m.m. skickas till registrator. Forskningshandläggare och utskottets sekreterare skickar också antagningsunderlag och antagningsprotokoll (beslut) till antagningsenheten.

Beslut om antagning kan ej överklagas.