Våra forskarutbildningar

På Högskolan i Borås har du möjlighet att studera på forskarnivå inom fem områden: Bibliotek och informationsvetenskap, Människan i vården, Forskarskolan i Resursåtervinning samt Forskarskolan i Textil och mode (vetenskaplig och konstnärlig grund). Högskolan har totalt sex forskarutbildningar knutna till dessa områden:

Samtliga högskolans forskarutbildningar har sin bas i etablerade utbildnings- och forskningsmiljöer med god anknytning till omgivande samhälle och näringsliv.

Forskarutbildning är en viktig del i högskolans uppdrag och ansvar, och som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - bidrar du till forskningen vid högskolan. Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa, och den förbereder för en karriär inom forskning och utveckling såväl inom akademin som utanför.

Utbildningen omfattar normalt 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Forskarutbildningen består av ett avhandlingsarbete och ett för doktoranden individuellt kurspaket som stödjer avhandlingsarbetet. För högskolans doktorander utses alltid en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Varje forskarutbildning beskrivs och regleras i en allmän studieplan (ASP), och doktorandens studier planeras och följs upp i en individuell studieplan (ISP).

Högskolan i Borås har som utgångspunkt att doktorander också har en doktorandanställning. Doktorandanställningar vid Högskolan i Borås utlyses alltid via webben Jobba hos oss. En doktorand kan också vara extern finansierad, det vi kallar för samverkansdoktorand.