Prestigefyllt pris för bästa avhandling 2021 till Hannes Göbel

Hannes Göbel försvarar sin avhandling

Priset delas ut av Svenska informationssystemakademin (SISA) med syfte att belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser samt visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik/informationssystem. Börje Langefors var en pionjär inom IT och skapare av ämnet Informationsbehandling, särskilt administrativ databehandling (ADB) som sedermera blivit Informatik.

2021 års pristagare är alltså Hannes Göbel, numera prefekt för Institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Borås. Hannes disputerade i januari 2020, vid Göteborgs universitet och handledare för avhandlingsarbetet var Stefan Cronholm, huvudhandledare, samt Rikard Lindgren och Anders Hjalmarsson Jordanius, bihandledare.

– Det känns väldigt roligt att ta emot Börje Langeforspriset. För mig är priset ett kvitto på att den något vågade idén, att presentera en fullständig designteori fungerar. Det är också ett kvitto på att Institutionen för informationsteknologi har ett starkt handledarteam och att Högskolan i Borås tillsammans med Göteborgs universitet kan skapa mycket goda förutsättningar för informatikdoktorander att skriva starka avhandlingar, säger Hannes Göbel.

 

SISA:s motivering (översatt från engelska):

”Avhandlingen Designing Digital Resourcing tar upp en viktig aspekt av digital innovation inom informationssystemforskning, nämligen hur digitala resurssystem ska utformas för att stimulera upptäckten av digitala innovationer. Eftersom aktionsdesign har använts i forskningen har avhandlingen en rik empirisk bas och den visar dessutom en hög grad av intern kongruens när det gäller hur det balanserar studie av ett komplext fenomen med bibehållen analytisk tydlighet. Avhandlingens resultat blir ett bidrag till designteori inom området digitala resurser och kommer att spridas internationellt i flera forskningsartiklar.”

Juryn för bedömning av de nominerade avhandlingarna bestod av fem professorer från fem olika lärosäten.

Läs mer

Ny avhandling om nyckeln till framgångsrik digital innovation

Om Svenska informationssystemakademin (SISA)

Om Börje Langeforspriset

Börje Langefors var den förste professorn i informationssystem i Sverige och en av de första i världen. Han bidrog starkt till att placera Sverige på den internationella IT-kartan och han pekade särskilt på användarens betydelse vid databehandling. I syfte att hedra Börje Langefors och uppmuntra en fortsatt god forskning inom ämnet har SISA beslutat att årligen tilldela Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap eller motsvarande ämnesområden.

Kontakt

Hannes Göbel

Forskningsområdet Handel och IT