Catarina Player-Koro fascineras av mötet mellan läraryrket och den digitala teknologin

Varför sökte du dig tillbaka till Högskolan i Borås?

– Jag ser att det finns stor utvecklingspotential på högskolan och det känns inspirerande att få komma tillbaka i en ny roll. Genom rollen som professor kommer jag att få vara med och tydligt bidra till utvecklingen av den akademiska och pedagogiska miljön här.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har ett teknikintresse som har sitt ursprung i mitt arbete som ingenjör. Jag är lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen för grundskolans senare år. Sedan 1998 har jag jobbat inom högre utbildningar inom informatik, lärarutbildning, masterutbildning samt forskarutbildning. Jag är disputerad inom utbildningsvetenskap med inriktning mot tillämpade informationsteknologier, och kommer senast från en tjänst som docent i pedagogiskt arbete på Göteborgs universitet, där jag var mellan 2015 och 2021.

Vad kommer du att fokusera på framöver?

– Framförallt kommer jag att leda ett projekt som syftar till att ansöka om forskarutbildningsrättigheter i pedagogiskt arbete 2024. Detta är en central pusselbit för att kunna åstadkomma en komplett akademisk miljö vid Institutionen för pedagogiskt arbete. I nuläget handlar det om att samordna forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society), som koordineras nationellt från Lunds Universitet och som drivs i samarbete mellan Lunds Universitet, Högskolan Borås och Chalmers tekniska högskola. Dessutom kommer jag att arbeta med att utveckla andra forskarutbildningssamarbeten.

– Dessutom kommer jag att bidra till att stärka kunskapsområdet kring digitala aspekter av professionella yrken, utbildning och lärande. Min förhoppning är också att etablera en forskningsmiljö i pedagogiskt arbete med inriktning mot digitalisering. Syftet är att producera ny kunskap inom området, men också att kunna etablera samverkan med övriga forskare inom området digitalisering som finns på högskolan.

Vad driver dig som forskare?

– Min forskning handlar framförallt om att förstå samspelet mellan politisk styrning av utbildningssystemet och dess konsekvenser för lärarutbildning, lärares arbete, profession och undervisningspraktiker. Jag har specifikt studerat skolans digitalisering, dels hur globalisering, marknadifiering och neoliberal styrning av skola och utbildning möjliggjort för den privata IT-industrin att på olika sätt profitera på skolan, men också hur digitala plattformar, infrastrukturer och datafiering påverkar undervisning, skolors arbete och i förlängningen också utbildningssystem.

– Drivkraften är att förstå konsekvenserna av marknadsstyrningen av utbildningssystemet för skolan, utbildningen och i förlängningen det demokratiska samhället. Syftet med min forskning är att kunna bidra till förändringar genom att synliggöra konsekvenser för samhället och demokratin av underfinansiering av utbildning, och ett allt mer segregerat utbildningssystem.

Catarina Player-Koro installeras vid Akademisk högtid 22 april 2022

Läs mer

Forskningsområdet pedagogiskt arbete