Hennes forskning nyanserar bilden av digitaliseringen i skolan

Catarina Player-Koro installeras som professor 22 april 2022.

Installationsföreläsning: Tillbaka till framtiden – om förhoppningar, besvikelser och möjligheter med skolans digitalisering
Datum och tid: 11 april kl. 10:50–11:25
Plats: C203, Högskolan i Borås


Läs mer om Akademisk högtid

Samtalet med Catarina Player-Koro rör sig hela tiden kring hennes nyfikenhet och vilja att förstå hur saker och ting hänger ihop. En drivkraft för henne, oavsett om det i forskarrollen handlar om komplicerade teoretiska resonemang eller att som privatperson undersöka och förstå sitt ursprung och hur det har format henne.

– Min mamma har varit en förebild för mig hela mitt liv. Hon bar själv en sorg över att hon aldrig gavs möjligheten att läsa vidare. Därför har hon alltid uppmuntrat mig att göra det. Utan henne hade jag inte varit i den akademiska världen i dag, berättar hon.

Starkt teknikintresse

Catarina Player-Koro har alltid haft ett stort teknikintresse, vilket först ledde henne in på ingenjörsbanan. Därefter satsade hon på en lärarutbildning inom matematik och naturvetenskapliga ämnen för grundskolans senare år (årskurs 4–9). Under 1990-talet jobbade hon som folkhögskollärare och undervisade i matematik och datakunskap.

– Elevgrupperna på folkhögskolorna under 90-talet bestod till stor del av elever som tyvärr hade misslyckats i grundskolan. En stor utmaning i arbetet var därför att få dem att tro på sig själva för att kunna lyckas. Det starkaste minnet från den tiden är en av mina elever som trots tidigare motgångar fick hjälp att lyckas, och som senare kom att bli professor i matematik. Det är jag stolt över, säger Catarina Player-Koro.

Vägen till professor

Catarina Player-Koro har jobbat inom högre utbildning inom informatik, lärarutbildning, masterutbildning samt forskarutbildning sedan 1998. Hon är disputerad inom utbildningsvetenskap med inriktning mot tillämpade informationsteknologier och kommer närmast från en tjänst som docent i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, där hon var verksam mellan 2015 och 2021.

Då, när hon började som universitetsadjunkt i informatik på Högskolan i Borås 1998, hade hon ingen tidigare erfarenhet av den akademiska världen och vad det innebar att forska. Snabbt förstod hon dock att det här är en miljö som passar henne som handen i handsken.

– Jag älskar den akademiska miljön, där jag får vara del av en organisation där vi alltid strävar efter att vara i framkant kunskapsmässigt. Mixen av personer som, trots olika intresseområden, har samma inre drivkraft att lära mer och förstå hur saker och ting hänger ihop, det är oerhört stimulerande, säger Catarina Player-Koro.

Att bli professor vågade hon inte drömma om när hon 50 år gammal disputerade. Den nya rollen betyder mycket för henne, då hon nu får fler möjligheter att hjälpa andra att utvecklas inom den akademiska miljön.

– Genom rollen som professor kommer jag att få vara med och tydligt bidra till utvecklingen av den akademiska och pedagogiska miljön här. Dessutom bidrar jag till att stärka kunskapsområdet kring digitala aspekter av professionella yrken, utbildning och lärande, säger hon.

Forskning om skolans digitalisering

Catarina Player-Koro har specifikt studerat skolans digitalisering, dels hur globalisering, marknadifiering och neoliberal styrning av skola och utbildning möjliggjort för den privata IT-industrin att på olika sätt profitera på skolan, dels hur digitala plattformar, infrastrukturer och datafiering påverkar undervisning, skolors arbete och i förlängningen också utbildningssystem.

– Syftet med min forskning är att bidra till förändringar genom att synliggöra konsekvenser för samhället och demokratin av underfinansierad utbildning, och ett allt mer segregerat utbildningssystem, förklarar hon.

Forskningen kring digitaliseringen i skolan har uppmärksammats och ämnet har debatterats flitigt. Datorerna har många gånger lyfts fram som den enda lösningen på problemen med undervisning. Genom sin forskning har Catarina Player-Koro varit med och vänt diskussionen om digitaliseringen i skolan till en mer nyanserad dialog, där tekniken tydligare har blivit ett verktyg för att nå målet än att vara målet i sig.

– Jag ställde tidigt kritiska frågor kring att datorer skulle vara lösningen på allt. Genom min och andras forskning finns det evidens för att didaktisk kompetens hos läraren är viktigare än vilka verktyg som används i skolan. Jag brukar säga att vi ska sätta tekniken sist i meningen och först prata om vad vi vill åstadkomma. Det är viktigt att lärare känner att de har mandat att föra den dialogen med beslutsfattare utifrån sin kompetens, menar Catarina Player-Koro.

Fortsatt fokus på digitalisering i skolan

Hur ser framtiden ut inom forskningsområdet? Catarina Player-Koro ser ett fortsatt fokus på frågor om digitaliseringen och skolan. Det pågår en ökad styrning av lärares arbete och undervisning via digitala plattformar.

– Det är viktigt att fortsätta studera hur den här styrningen ser ut och vilka konsekvenser det får för lärarnas arbete. För mig personligen är det också viktigt att fortsätta dialogen med skolor och lärare för att bolla deras erfarenheter om det vi ser i forskningen, avslutar Catarina Player-Koro.

Att vara forskare är ett sätt att leva

Att vara forskare är för Catarina Player-Koro mer en livsstil än ett jobb. En semesterdag vid stranden är som mest njutbar när hon har med sig ett antal vetenskapliga artiklar att läsa och reflektera över. Den lediga tiden ägnas åt friluftsliv och träning. Och inte minst finns ett stort engagemang i rollen som mormor.

Catarina Player-Koro

Avhandlingstitel:
Reproducing Traditional Discourses of Teaching an Learning Mathematics: Studies of Mathematics and ICT in Teaching and Teacher Education (2012)
En person som jag inspireras av: Neil Selwyn – en forskare som tidigt också ställt kritiska frågor kring digitaliseringen i skolan och gått i bräschen för den forskningen.
Mitt bästa tips till juniora forskare: Försök att göra det du brinner för, våga ta dig an de frågor du är intresserad av och brinner för, oavsett om du får finansiering eller inte.
Senast lästa bok: Morgonstjärnan av Karl Ove Knausgård
Dold talang:
Spelar saxofon och klarinett