Nordiskt samarbete kring cirkulär innovation med fokus på arbetskläder

Nyligen träffades parterna i konsortiet för ett första möte på Textilhögskolan för att diskutera upplägget för projektet. Det är en förstudie tänkt att leda till ett flerårigt projekt tillsammans med producenter av arbetskläder i regionen kring Öresund, Skagerrak och Kattegatt.

Kim Hjerrild, samordnare för strategiska partnerskap vid tankesmedjan Circular Innovation Lab i Köpenhamn, berättar:

– Målet är att hjälpa producenter av arbetskläder i Danmark, Sverige och Norge att bli hållbara genom cirkulär produktdesign, produktion och servicekoncept. Vi är glada att Textilhögskolan leder projektet eftersom man här har en stark tradition att samarbeta med textilföretag.

Komplex branch

Beslutet att fokusera specifikt på arbetskläder beror på att det är en komplex del av textilindustrin som kräver strikta standarder, certifieringar, säkerhetsaspekter och specifika funktioner beroende på tillämpningsområde, inom specifika högpresterande miljöer, exempelvis inom hälso- och sjukvården.

– För att framtidssäkra sin verksamhet måste företag bli mer resurseffektiva och cirkulära genom att producera hållbara arbetskläder som kan repareras och återanvändas. Dessutom måste de minska sitt koldioxidavtryck per produkt, minimera problematisk kemikalieanvändning samt använda allt mer återvunnet material, förklarar Kim Hjerrild.

Vill förse företagen med verktyg och kunskap

Apoorva Arya, grundare och VD för Cirkular Innovation Lab förklarar:

– Vårt främsta mål är att utrusta de skandinaviska producenterna av arbetskläder inför EU:s kommande direktiv och policyer, att förse företagen med verktyg och kunskap. Detta inkluderar allt från bestämmelser om produktspecifika designkrav till arbetsvillkor för anställda och mänskliga rättigheter, hela vägen från produktion till tredjepartsleverantörer. Det handlar om att se till att dessa företag, särskilt deras leverantörer, kan gå över till en cirkulär leveranskedja och navigera i det lagstiftningsmässiga landskapet, samtidigt som konkurrenskraften på den globala marknaden garanteras.

Fokus på nya strukturer

Rudrajeet Pal, professor i textilt management på Textilhögskolan, är glad över att Textilhögskolan får leda projektet.

– Ur min forskargrupps perspektiv är detta otroligt intressant med tanke på att vi kan fokusera på undersökning och utveckling av "nya" strukturer för försörjningskedjan och affärsmodeller. De kan möjliggöra en hållbar värdegenerering för textilföretag, industri och för miljön och samhället i stort. Vi har genomfört flera projekt där ett sådant globalt nord-sydligt fokus på värdekedjan är idealiskt, och denna gång tittar vi särskilt på arbetsklädesföretagens värdekedja mellan Skandinavien och Asien. Vi är glada över att kunna bidra med expertis och erfarenhet av att arbeta internationellt.

Om förstudien North-South Circular Value Chains Within Textiles, NSCirTex

Projektet syftar till att stödja den cirkulära omställningen i Norden genom att inrätta en delad styrningsmodell för att möjliggöra ett pre-konkurrensmässigt samarbete och design av cirkulära värdekedjor mellan skandinaviska arbetsklädesföretag i ÖKS-regionen och producenter i Indien, Bangladesh, Vietnam och Turkiet.

Nästa steg är att åstadkomma ett flerårigt huvudprojekt där arbetsklädesföretag med leverantörer i asiatiska länder kan testa skräddarsydda modeller för delad styrning som ett sätt att utveckla praktiska cirkulära lösningar, såsom återvinning efter konsumentsteget, cirkulär materialupphandling, att utveckla säkra och resurseffektiva cirkulära produkter, stärka social hållbarhet med mera. Huvudprojektet ska alltså utveckla lösningar för att minska materiellt fotavtryck och resursanvändning samtidigt som det genererar både kommersiell lönsamhet och förbereder för ny reglering, rapportering och ansvarsskyldighet.

Parter i förstudien: Högskolan i Borås, Aalborg University Business School och Circular Innovation Lab. Förstudien finansieras av EU via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak European Regional Development Fund.

Läs mer om projektet

Läs mer om forskargruppen Styrning av textila värdekedjor

Läs mer om Circular Innovation Lab

Foto (fr. v.): Kanchana Dissanayake, universitetslektor, och Rudrajeet Pal, professor, Institutionen för företagsekonomi och textilt management, Sara Harper, universitetslektor, Textilhögskolan, Apoorva Arya, grundare och VD för Circular Innovation Lab, Danmark, Kim Hjerrild, samordnare för strategiska partnerskap, Circular Innovation Lab, Mohammed Neaz Morshed, forskare, Institutionen för textilteknologi.