Skrivargrupperna i slutspurt inför UKÄ:s granskning av kvalitetssystemen

– Självvärderingen är av stor betydelse inför UKÄ:s granskning av högskolans kvalitetssystem för utbildning och forskning, och har krävt ett omfattande arbete från våra centrala skrivargrupper och akademiernas arbetsgrupper, berättar prorektor Kim Bolton.

– Självvärderingen ger UKÄ:s bedömargrupp ett första intryck av högskolans kvalitetsarbete. Det är också viktigt att den ger UKÄ:s bedömargrupp en övergripande och tydlig bild av våra system, samtidigt som den presenterar konkreta exempel på hur systemen används och implementeras. Dessa exempel återfinns i alla de sammanhang på högskolan där kvalitetsutveckling sker.

Hanna Markusson, avdelningschef på Utbildningsstöd, och Malin Utter, universitetsadjunkt på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap samt kvalitets- och utbildningssamordnare vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, ingår i vardera skrivargrupper som samlat in information från akademierna och verksamhetsstödet. De berättar om arbetet.

Hanna Markusson från skrivargruppen för kvalitetssystemet för forskning

 Vad är gruppens uppdrag?

– Den har ansvarat för att samla in underlag från akademierna avseende kvalitetssystemet för forskning. Detta utifrån UKÄ:s granskning av alla lärosätens systematiska kvalitetsarbete. Arbetet ska resultera i en självvärdering av högskolans systematiska kvalitetsarbete.

Hur har ni gått till väga i gruppen?

– Vi har skickat ut ett antal frågor till akademierna som de fått besvara. Därefter har vi omsatt svaren i förhållande till de olika bedömningsgrunderna i granskningen. Vi har diskuterat upplägg och textproduktion.

Hur har arbetet gått?

– Det har hittills rullat på enligt plan, samtidigt som det är ett stort arbete där omfattande information ska kondenseras till ett vederhäftigt och transparent dokument som gör oss rättvisa, men som också ska presentera de brister vi behöver åtgärda.

Vad är det för status på ert arbete just nu?

– Nu överlämnar vi alla textutkast till den centrala skrivargruppen. Den består av Anders Nylund, kvalitetssamordnare, Olof Harbecke, forskningssamordnare, och mig själv. Sedan ska självvärderingen till påseende hos akademicheferna innan den laddas upp på UKÄ:s portal.

Vad har ni fått till er från verksamheten?

– Vi ställde många frågor…så det är klart att vi inser att det blev mycket jobb på en del fronter med att besvara dem. Samtidigt bör vårt kvalitetsarbete vara integrerat i en sådan utsträckning att det inte var alltför svåra frågor. Utifrån inkomna svar ser vi att vi har en etablerad kvalitetskultur även om output (resultat av exempelvis uppföljning) kanske varierar lokalt.

Vilka ingår i skrivargruppen för forskning?

Gruppen leds av Olof Harbecke, forskningssamordnare på Utbildningsstöd. Vidare ingår Ulrika Ekholm, controller på rektors stab, Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare, Utbildningsstöd, Annelie Sundler, professor och områdesföreträdare för Människan i vården, Nicklas Salomonson, professor och områdesföreträdare för Handel och IT samt doktorandrepresentant Josefine Nyström på Institutionen för företagsekonomi och textilt management. Och så jag själv som är avdelningschef vid Utbildningsstöd.

Malin Utter från skrivargruppen för kvalitetssystemet för utbildning

Vad är skrivargruppens uppdrag?

– Gruppens uppdrag är i stort sett liknande det som skrivargruppen för forskning har men vår grupp arbetar istället med kvalitetssystemet för utbildning. Vi har samlat in, sammanställt och skrivit fram texter till självvärderingen avseende kvalitetssystemet för utbildning.

Hur har ni gått till väga? 

– I början av året sammanställde vi frågor till varje bedömningsgrund (åtta stycken för utbildning) och skickade ut dem till framförallt akademierna, men även verksamhetsstödet, nämnder och utskott för att få en sammantagen bild av arbetet på högskolan. Efter att vi fått in alla svar har vi arbetat med att skriva fram självvärdering inom de olika bedömningsgrunderna. Vi har haft huvudansvar för olika bedömningsgrunder. Jag har exempelvis huvudansvar för bedömningsgrund 7, som handlar om sambandet mellan forskning och utbildning, och bedömningsgrund 8 som handlar om studentcentrerat lärande.

Hur har arbetet gått hittills?

– Hittills har det gått bra. Nu sitter den centrala skrivargruppen och sätter samman texterna till ett gemensamt dokument för både utbildning och forskning

När ska arbetsgruppens uppdrag vara klart? 

– Vi kommer att lämna över självvärderingen till rektor för godkännande i början av maj och därefter ska den skickas till UKÄ senast 22 maj.

Vad har gruppen fått till sig från verksamheten? 

– Vi har fått en djupare förståelse för hur arbetet med kvalitetssystemet för utbildning fungerar ute i verksamheterna. Vi har fått exempel på vad som fungerar och vilka utvecklingsmöjligheter det finns.

Vilka ingår i gruppen? 

– Gruppen leds av Anders Nylund, kvalitetssamordnare. Vidare ingår Johan Drotz, utbildningssamordnare, Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare, Ulrika Ekholm, controller, Lena Tyrén, avdelningschef på Studentcentrum, och jag själv, Malin Utter, universitetsadjunkt.

Nästa steg inför granskningen

Nästa steg inför granskningen är att Hanna Markusson med stöd av samordnargruppen, ska skriva ihop textbidragen för kvalitetsarbetet för forskning respektive för utbildning. Därefter ska sluttexterna till påseende hos rektor/prorektor, förvaltningschef och akademichefer för att slutligen lämnas in till UKÄ.

Läs mer

Läs mer om kvalitetsarbetet