Xianyi Zeng: Jag vill förändra hela textilindustrin i Europa

Det är fascinerande och ett nöje att se våra resultat implementeras och erkännas av både industrin och samhället.

Xianyi Zeng började intressera sig för AI när det fortfarande bara var ett litet forskningsområde i början på 1980-talet. Han lämnade hemlandet Kina 1987 för att doktorera inom robotik vid University of Lille i Frankrike och doktorerade 1993 i automation och informationsteknologi. Karriären fortsatte han sedan på välrenommerade utbildnings- och forskningsinstitutet École nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), vid samma universitet, som bedriver utbildning och forskning inom textil. I dag är Xianyi Zeng professor och är även direktör för det nationella forskningslaboratoriet , GEMTEX, inom textil, i Frankrike.

Forskning mellan olika discipliner

– Min forskningskarriär skiljer sig från de flesta akademiska kollegornas genom att jag under lång tid har jobbat interdisciplinärt men kopplat till textil, Jag har jobbat med såväl textiloptimering, textil innovation, försörjningskedjor, kvalitet som med design. Men de flesta av mina projekt handlar om digitalisering och AI, förklarar han.

Men vad är det som fascinerar honom mest inom forskningen? Han berättar:

– Inom tillämpad forskning för det textila området är det främst innovationsdelen som fascinerar. Våra forskningsresultat gör att det snabbt går att ställa om industrin. Det är fascinerande och ett nöje att se våra resultat implementeras och erkännas av både industrin och samhället. Mitt mål är att förändra hela textilindustrin i Europa mot mer hållbarhet och genom digitalisering. Målet är att allt ska hänga samman i hela produktions- och värdekedjan.

Initierade forskarskola tillsammans med Textilhögskolan

Xianyi Zeng har sedan tidigare en relation till Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås. Han initierade doktorandskolan SMDTEX tillsammans med Håkan Torstensson, tidigare professor vid Textilhögskolan. Det var ett ambitiöst projekt som finansierades genom EU-programmet Erasmus Mundus och innebar ett internationellt samarbete mellan flera lärosäten i olika länder.

– Syftet med doktorandskolan var att de doktorander som deltog i programmet inom sina respektive doktorandprojekt skulle tränas i att implementera hållbar utveckling inom textilt management och design genom att samarbeta, förklarar han.

De olika lärosätena som deltog skulle tillsammans handleda doktoranderna. Sammanlagt deltog och examinerades 33 doktorander från olika delar av världen.

– Det var väldigt intressant att träna dessa spetsdoktorander med kapaciteten att forska inom innovation och med förståelse för de problem som textilindustrin står inför, det gynnar textilindustrin. Och det är viktigt att komma ihåg att den textila kedjan finns överallt i hela världen och förbinder olika länder med varandra. Det är viktigt att ha internationell kunskap för att den ska fungera, menar han.

Utveckling av nya analysmetoder

Doktorandprogrammet ledde till nya metoder för att genomföra livscykelanalyser, LCA, och utvärderingar kring textilindustrins påverkan. Det ledde också till nya metoder för management och optimering av den textila värdekedjan på internationell nivå och nya metoder för att göra kvalitetskontroller samt för digitalisering av mode och modedesign.

Textilhögskolan fick stor betydelse för Xianyi Zeng som lovordar samarbetet, inte minst med Håkan Torstensson.

– Det var tack vare Håkan Torstensson som vi kunde nå så bra resultat. I början av projektet hade vi dagligen kontakt med varandra för att utvärdera och välja ut lämpliga doktorander, minns han.

Under senare år har han fortsatt samarbetet med Textilhögskolan, tillsammans med bland andra professor Vincent Nierstrasz, Eva Gustafsson, ordförande i Forsknings och utbildningsnämnden, och professor Rudrajeet Pal.

Textilindustrin viktig i Europa

Xianyi Zeng berättar om hur han ser på textilindustrin i dag.

– Mode- och textilindustrin är fortfarande viktig i Europa. Inte minst i Sverige och i Frankrike, men vi måste satsa mer på högre utbildning och arbeta för att få fram fler forskningsresultat för att kunna utveckla mer innovation inom området. Jämfört med andra delar i världen ligger vi efter när det gäller just innovation, säger han.

Vad betyder det för dig att utses till hedersdoktor?

– Det är en stor ära. Det gör att jag vill se ännu fler samarbeten med Textilhögskolan och även inom andra forskningsområden på Högskolan i Borås, och med andra lärosäten i Sverige. Tillsammans med Textilhögskolan sätter han redan samman nya ansökningar till nya projekt. Det är också en stor ära att utses tillsammans med de två andra hedersdoktorerna, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och entreprenören Staffan Hillberg, avslutar han.

Hedersdoktor 2024

"Xianyi Zeng är en erkänd professor vid ENSAIT Textile Engineer School vid Universitetet i Lille där han leder GEMTEX National Laboratory. Han har förärats med hederstiteln Chevalier i den franska förtjänstorden Akademiska palmen och mottog Innovation R&D Award av den fransk-kinesiska kommittén 2021. Han forskar bland annat om interaktiva och digitala designplattformar, kopplade till artificiell intelligens, optimering av textila produktions- och värdekedjor samt utveckling av intelligenta bärbara system. Xianyi Zeng har varit en betydelsefull och högt värderad samarbetspartner till Textilhögskolan. Han var initiativtagare och koordinator till den mycket framgångsrika europeiska forskarskolan SMDTEX, Sustainable Management and Design in Textiles, 2013–2020, som finansierades av EU-kommissionen genom programmet Erasmus Mundus. En betydande andel av de 15 doktorander som disputerade i textilteknologi och textilt management är anställda vid Högskolan i Borås och andra lärosäten. Dessutom producerades en stor mängd vetenskapliga artiklar genom dessa samarbeten. Genom Xianyi Zengs medverkan stärktes hela miljön och internationaliseringen av denna inom området Textil och mode vid Textilhögskolan."

Xianyi Zeng utnämns till teknologie hedersdoktor inom Textil och mode.

Föreläsning: "Creating an AI-based Metaverse for Fashion and Textile". 2 maj kl. 09:00 i Sparbankssalen.