Hög målmedvetenhet och gemensamt arbete för en ekonomi i balans

Vy mot Akademiplatsen från Allégatan

I årsredovisningen rapporterar högskolan till regeringen att vi gör det vi sagt att vi ska göra – det vill säga att vi arbetar mot målen Det attraktiva lärosätet och Kompletta akademiska miljöer 2.0. Vi uppnår målen och har en god kvalitet på utbildningen och ett stabilt söktryck. Studenterna upplever utbildningen positivt och har hög anställningsbarhet efter examen. Medarbetarna är överlag nöjda, men det finns utrymme för förbättringar.

– Det är roligt att se i medarbetarenkäten att väldigt många är medvetna om och arbetar mot de mål vi har. Sen har vi mycket annat att arbeta med såklart, men just målkunskapen sticker ut på ett positivt sätt, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Fortsatt Sveriges största högskola

Verksamheten är väl kopplad till Agenda 2030 och samarbeten med externa partner är välutvecklade. Det finns en bra balans mellan utbildning och forskning och högskolan har examenstillstånd inom fyra av sex kompletta akademiska miljöer samt konstnärligt examenstillstånd inom Textil och mode. Antalet disputerade ökade och högskolan har haft kompetens för att fullgöra sina uppgifter och förblir Sveriges största högskola. Samtidigt står högskolan inför utmaningar: antalet sökande till lärarutbildningarna sviktar och den externfinansierade forskningen behöver öka.

– Vi behöver hjälpas åt inför kommande år. Det är inte säkert att varje enskild medarbetare kan göra en avsevärd skillnad, men tillsammans kan vi hitta lösningar för att nå en ekonomi i balans. Det pågår ett högskoleövergripande arbete där jag och akademicheferna samarbetar för en positiv utveckling på sikt. Samtidigt vet jag att det redan görs ett otroligt arbete på akademierna och på verksamhetsstödet för att hitta de där lösningarna som gör att vi drar nytta av varandras resurser på ett klokt sätt för att uppnå en budget i balans.

Framöver kommer vi att följa arbetet med att uppnå en hållbar ekonomi i balans på personlig startsida, PS.

Läs mer

Läs Årsredovisning 2023 i sin helhet på webben eller i diariet på dnr 780–23

Läs Budgetunderlag 2025–2027 på samma länk eller i diariet på dnr 873–23