Bak- och framgrund – ett stöd i arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande

Anna-Karin Josefsson som lett arbetet kring breddad rekrytering och breddat deltagande, alltså att få fler studenter med olika bakgrunder, ger en statusbild:

– När högskolan fick rekommendationerna från UKÄ valde vi att starta ett utvecklingsarbete i nära samarbete mellan högskolans akademier, Rektors stab och Verksamhetsstöd med olika uppdrag och case-studier. Genom utbildningsinsatsen i Bak- och framgrund kunde akademierna välja ett program eller utbildningsområde för att undersöka aktuella studentgrupper ur olika perspektiv på breddad rekrytering och breddat deltagande.

 – De som deltagit i utvecklingsarbetet har träffats ett flertal gånger för erfarenhetsutbyten och nu arbetar vi utifrån att aktiviteter kring breddad rekrytering och breddat deltagande ingår i kommande verksamhetsplaner och kopplas till det högskoleövergripande målet om det attraktiva lärosätet. Genom införandet av ledningsstödssystemet LOTS kan vi nu på ett enkelt sätt följa högskolans valda aktiviteter inom området, förklarar hon.

Prorektor Kim Bolton berättar om vikten av att arbeta med breddat deltagande och breddad rekrytering:

– Högskolan i Borås är ett attraktivt lärosäte som är inkluderande, öppet och tillgängligt för alla oavsett bakgrund. Genom breddad rekrytering och breddat deltagande erbjuder vi utbildning till alla grupper i samhället. Dessutom bidrar detta arbete till att fler perspektiv kommer till uttryck i högskolans utbildning, vilket i sin tur främjar kvaliteten.

Ett kraftfullt statistikverktyg

En som har använd verktyget Bak- och framgrund och ser stora möjligheter med det är Tore Johansson, akademicontroller på Akademin för textil, teknik och ekonomi.

– Det är ett kraftfullt verktyg för att inhämta information om studenters kön, ålder, social bakgrund och geografisk bakgrund. Jag har framför allt använt Bak- och framgrund för att ta fram information om ingenjörsstudenter och då specifikt högskolans marknadsandel i regionen, men också nationellt.

Andra exempel på information som går att hämta med verktyget är bland annat föräldrars utbildningsnivå, var studenterna har bott, om föräldrarna är invandrade till Sverige med mera. Det går också att hämta information om vart studenterna tar vägen efter avklarade studier, det vill säga vilka branscher och yrken de hamnar i och lönenivåer.

– All data i Bak- och framgrund kommer från SCB och bygger på officiella data, vilket skapar bra förutsättningar vid jämförelser mellan år och olika lärosäten, säger Tore Johansson.

Är det lätt att använda verktyget?

– Det är både lätt och svårt. Det är ganska svårt att komma in i och förstå hur databasen är uppbyggd – den är inte speciellt användarvänlig. Men när du väl har förstått de grundläggande principerna har du möjlighet att hämta en otrolig mängd information. Det största problemet har varit att komma på vilken information som är intressant att ta fram och varför, och som kan ligga till grund för beslut för att möjliggöra antingen breddat deltagande eller breddad rekrytering.

Vad har du för tips till andra som vill/bör använda Bak- och framgrund?

– Det krävs en del förarbete innan du börjar använda verktyget. Titta gärna på filmer som visar hur man kan använda det, för att få en uppfattning om vad som är möjligt.

– När vi började använda verktyget var det tämligen svårt att logga in, men numer använder man bara bank-id för att logga in, vilket har underlättat den processen. Sedan kan det vara svårt att förstå vad olika variabler säger i förhållande till varandra. Därför kan det vara lämpligt att vara några stycken som testar tillsammans och diskuterar vad man har fått fram. Det kan lätt bli fel vid tolkning av siffrorna.

Om Bak- och framgrund

Bak- och framgrund är ett verktyg som ska underlätta arbetet kring breddad rekrytering och breddat deltagande.

Alla anställda kan bli användare i Bak- och framgrund.

Läs mer om Bak- och framgrund på Ladokkonsortiets webb (här finns även filmer) 

Läs en tidigare nyhet om införandet av Bak- och framgrund på högskolan

Exempel på statistik

Exempel på statistik som Tore har fått fram genom Bak- och framgrund.

  • Högskolan har stärkt sin marknadsandel i förhållande till andra lärosäten
  • Högskolan har stärkt sin marknadsandel på de närmaste rekryteringsorterna inom Sjuhärad och Göteborgsregionen
  • Studenternas föräldrar har generellt  lägre utbildningsnivå jämfört med andra högskolor och universitet
  • Studenterna har i högre grad invandrade förälder jämfört med andra högskolor och universitet