Stor ökning av högskolans beviljade forskningsanslag

Högskolans fasad

Siffrorna kommer från en jämförelse mellan de senaste treårsperioderna och visar på en mycket stor ökning av beviljade anslag. Konkurrensen om anslag är stor och endast en liten andel av ansökningarna till finansieringsprogrammen beviljas.

– Det är imponerande siffror med tanke på den låga beviljandegraden hos de här finansiärerna. Det är stor konkurrens om anslagen från Formas, Forte och Vetenskapsrådet och det visar på att våra forskningsprojekt håller mycket hög kvalitet, säger Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare vid högskolans Grants and Innovation Office (GIO).

Visar på universitetskvaliteter

Forskningens kvalitet är den viktigaste och mest avgörande faktorn i de flesta av utlysningarna, och där konkurrerar högskolans ansökningar ut många ansökningar från större universitet.

– Det här är givetvis något vi ska vara mycket stolta över. Vi vet att vår forskning håller mycket hög kvalitet, och resultatet av vårt arbete med ansökningar om finansiering är ännu ett kvitto på våra universitetskvaliteter, säger Mats Tinnsten, rektor.

Ökningen ingen tillfällighet

Såväl beviljandegrad som antal ansökningar har ökat kraftigt, vilket har gjort att summan beviljade medel uppgick i 81,6 miljoner kronor åren 2021–2023, jämfört med 6,2 miljoner kronor åren 2015–2017.

Mats Dolatkhah tror att hög forskningskvalitet och bra ansökningar ligger bakom.

– Vi ser att ökningen har skett på bred front över alla akademier och hos alla tre finansiärer, så det är inte någon tillfällighet. Det finns troligtvis flera anledningar till ökningen, men framför allt finns ett mer omfattande och mer träffsäkert sökbeteende i dag, säger Mats Dolatkhah.

Beviljade belopp

2015–2017      6,2 miljoner kronor

2018–2020      18,2 miljoner kronor

2021–2023      81,6 miljoner kronor

Om jämförelsen
Sammanställningen är gjord av Grants and Innovation Office och baseras på ett utdrag ur systemet Prisma, som används för att söka medel från ett antal statliga forskningsfinansiärer.

Kontakt

Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare, Grants and Innovation Office (GIO)