Undersköterskors yrkesstatus och arbetsvillkor i fokus för ny forskningsstudie

Collage: porträttbild av Sara Larsson Fällman med sjukhuskorridor och vårdpersonal i bakgruden

– Detta är en unik studie eftersom vi kommer att kunna följa hur införandet av skyddad yrkestitel påverkar yrket över tid, säger Sara Larsson Fällman, ansvarig forskare och universitetslektor vid Högskolan i Borås.

Forskarna ska under tre års tid studera hur undersköterskor och chefer inom äldreomsorgen upplever yrkets status och arbetssituation, samt om sjuktalen förändras, i relation till införandet av skyddad yrkestitel.

Undersköterskor bär upp äldreomsorgen

Undersköterska är det vanligaste yrket i Sverige och cirka 90 procent av de som arbetar inom yrket är kvinnor. Det är också yrket med högst sjukfrånvaro i landet.

– Det är ett kvinnodominerat yrke, ofta med höga krav i arbetet och hög arbetsbelastning. Undersköterskor ansvarar för omvårdnad av patienter som ofta är svårt sjuka och vårdkrävande. Samtidigt har de ofta begränsad möjlighet att påverka sitt arbete, säger Sara Larsson Fällman och fortsätter:

– De höga sjuktalen är ett problem både för individen och för samhället i stort. Inte minst därför att äldreomsorgen till stor del bärs upp av undersköterskor. Äldreomsorgen bygger till stor del på att arbetsuppgifter delegeras till undersköterskor. Exempelvis delegeras medicingivning till undersköterskorna.

Ett annat exempel på undersköterskornas nyckelroll är kravet på att alla som har hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt och att denna omsorgskontakt ska vara undersköterska med skyddad yrkestitel.

– Det skulle kunna innebära mer autonomi och mer inflytande, men risken finns att undersköterskorna får en ännu högre arbetsbörda och fler personer att ansvara för, förklarar Sara Larsson Fällman.

Studerar effekter på arbetsförhållanden över tid

Skyddad yrkestitel innebär att man behöver ansöka om och få ett bevis från Socialstyrelsen för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Tanken med skyddad yrkestitel är att det ska bli tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har och att tryggheten för patienter, brukare och anhöriga ska öka.

– I vårt projekt är det yrket undersköterska som är i fokus. Innebär skyddad yrkestitel att undersköterskor får en bättre arbetssituation eller får de bara mer att göra? Vi ska undersöka om det innebär att de får större inflytande över sitt arbete och om det ger någon effekt på inställningen till yrket, säger Sara Larsson Fällman.

– Studien genomförs i form av intervjuer och enkäter. En styrka med studien är att vi följer samma personer under tre års tid, såväl undersköterskor som chefer.

– Vi hoppas på att vår studie kan bidra till att ge undersköterskor den uppmärksamhet de förtjänar och att vi kan fylla kunskapsluckor om undersköterskornas arbetsförhållanden. Det är helt avgörande att yrket får högre status i samhället, att arbetsvillkoren blir bättre och att fler lockas till yrket om äldreomsorgen ska fungera i framtiden, avslutar Sara Larsson Fällman.

Läs mer

Undersköterska – en skyddad yrkestitel - Högskolan i Borås (hb.se)