Hållbar utveckling vid Högskolan i Borås

För Högskolan i Borås innebär en samordning av hållbar utveckling i utbildning att du som student stimuleras till kritiskt tänkande i din utbildning och ges underlag till att verka för och i ett hållbart samhälle. En viktig fråga blir hur innehållet i din utbildning, så väl på program- som på kursnivå bidrar till en hållbar utveckling. 

Studenter och anställda ska vara medvetna om, och vara delaktiga i högskolans arbete för en hållbar samhällsutveckling. En aktiv medverkan från student och anställda är en förutsättning för att nå framgång i arbetet.

Hållbar utveckling handlar om att klokt hantera ändliga resurser. Kommande generationer ska i jämförelse med nuvarande ges bättre förutsättningar till ett gott liv.

Se inspirationsfilmen från högskolans hållbarhetsdagar för anställda och studenter i mars 2024