Tentamen/Examination

"Myndighetsutövning kan sägas vara ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Karaktäristiskt för myndighetsutövning är att den enskilde befinner sig i ett beroendeförhållande. Det är därför av särskilt stor vikt att ärenden som innefattar myndighetsutövning handläggs på ett rättssäkert sätt" (rättssäker examination, en tillsynsrapport, HSV 1998:39R)

På följande sidor (se menyn) hittar du information om:

  • Vilka regler som finns vid skriftlig tentamen
  • Riktlinjer för rättssäker examination – vilket innebär övergripande regler och rättigheter kring examination
  • Examensarbete

samt