Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är en regelbunden och ständigt pågående process innefattande följande faser:

  • Styrning  
  • Planering
  • Genomförande
  • Uppföljning

Styrning

Som statlig myndighet sker styrning av verksamheten genom lagstiftning och föreskrifter på övergripande nivå såsom förvaltningslagen, men även för verksamheten specifik lagstiftning genom exempelvis högskolelagen och högskoleförordningen. Därutöver fattar högskolan själv beslut om styrdokument såsom styrelsens och rektors organisations- och beslutsordningar samt policy för kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås. För verksamhetsstödet finns även verksamhetsstödets organisations- och beslutsordning.  Inom Verksamhetsstöd bereds högskoleövergripande styrdokument (policy/riktlinjer/rutiner) för specifika verksamhetsområden/funktioner.

Planering

Utifrån de förutsättningar som styrningen ger, tillgängliga resurser och de behov som verksamheten vid högskolan har, planeras verksamheten i samråd med berörda verksamheter. Huvudparten av verksamheten inom Verksamhetsstöd är av kontinuerlig art och finns sammanfattad som mål- och uppdragsbeskrivning för avdelningar/funktion. Särskilt prioriterade insatser framgår av upprättade verksamhetsplaner, handlingsplaner och individuella utvecklingsplaner.

Förebyggande och framåtblickande riskanalyser genomförs (där behov/krav finns) där det som planeras granskas för att kunna identifiera hur risken kan hanteras. Underlaget till analyserna kan komma från omvärld men grundas främst på resultatet av den utvärdering som verksamheten gjort genom att följa upp tidigare gjord planering.

Genom medarbetarnas individuella utvecklingsplaner ges medarbetarna möjlighet att återkoppla till högskolans beslutade mål och verksamhetsplaner.

Genomförande

Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, regler, mål, uppdrag och upprättade planer varefter resultaten sammanställs och dokumenteras. Om genomförandet avviker i relation till styrning och planering dokumenteras dessa avvikelser. Genomförandet präglas av professionellt bemötande.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetens kvalitetsarbete sker systematiskt genom att fastställda kvalitetskriterier prövas i form av bl.a. audits och avvikelsehantering. . Uppföljning av verksamhetsplaner och handlingsplaner dokumenteras t.ex. genom årliga verksamhetsberättelser på enhets- och avdelningsnivå. Uppföljningen ligger till grund för fortsatt planerings- och förbättringsarbete i följande års planeringsfas.

Övergripande granskas högskolans hela verksamhet av tillsynsmyndigheter som t ex Universitetskanslersämbetet, Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionen, Riksarkivet, Arbetsmiljöverket, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och Diskrimineringsombudsmannen.

Riktlinjer för systematisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Rutin för verksamhetsplanering

Rutin för utvärdering och utveckling

Rutin för avvikelsehantering