Ansvarsområden och beslutsbefogenheter

Enligt 5 kap. 5 § rektors organisations- och beslutsordning (ROB) har förvaltningschefen ett antal högskoleövergripande ansvarsområden och beslutsbefogenheter:

 • Förhandlingsansvarig för frågor som förhandlas i enlighet med lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).
 • Beslutar om fördelning av och former för handläggningsansvar avseende till myndigheten inkomna ärenden där högskolan har att svara.
 • Arkivansvarig vid högskolan.

Förvaltningschefen beslutar i följande högskoleövergripande frågor, varvid övriga beslutsfattare - exklusive styrelsen för högskolan och rektor - inte har befogenhet att fatta beslut inom dessa områden:

1. Utbildning:

 • Antagning av student
 • Anstånd med studiers påbörjande
 • Beslut gällande studieavgifter, inklusive beslut om avstängning på grund av ej fullgjord betalning
 • Beslut om tilldelning av stipendier till studieavgiftsskyldiga studenter
 • Undantag från behörighetsvillkor vid antagning till program och fristående kurser

 2. Ekonomi:

 • Ingående av samtliga hyresavtal av lokaler understigande 5 miljoner kr exklusive moms
 • Ingående av samtliga avtal rörande inköp och upphandling av datorer med kringutrustning och programvara understigande 5 miljoner kr exklusive moms
 • Ingående av samtliga avtal rörande inköp och upphandling av utrustning och förbindelser avseende telefoni- och kommunikation understigande     5 miljoner kr exklusive moms
 • Ingående av samtliga avtal rörande inköp och upphandling av inredning understigande 5 miljoner kr exklusive moms
 • Ingående av samtliga avtal rörande inköp och upphandling av kontorsmaterial understigande 5 miljoner kr exklusive moms

 3. Administration:

 • Högskoleövergripande riktlinjer rörande administrativa frågor, t.ex. handläggning vid myndighetsutövning
 • Myndighetens sekretessbeslut, innefattande avslag på enskilds begäran att ta del av allmän handling samt utlämnande av allmän handling med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den.

Utöver de högskoleövergripande ansvarsområdena och beslutsbefogenheter ansvarar förvaltningschefen för enhetens budget samt beslutar i frågor rörande enhetens interna verksamhet och som ligger inom ramen för dess budget. Detta gäller under förutsättning att beslutet inte ankommer på annan att fatta.

Förvaltningschefens delegation av ovan beslutsbefogenheter finns beslutade i Verksamhetsstödets organisations- och beslutsordning (VOB).