Distansarbete

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra regler och förhållningssätt kopplade till distansarbete för medarbetare vid Högskolan i Borås. Riktlinjen gäller för alla medarbetare, såväl medarbetare med förtroendearbetstid som medarbetare med reglerad arbetstid. Högskolans kollektivavtal; Lokalt villkorsavtal och Arbetstidsavtal för lärare gäller i sin helhet. Det innebär att lärare även fortsättningsvis tjänstgör utifrån Arbetstidsavtal för lärare, men lärare som så önskar kan ta upp frågan om överenskommelse om distansarbete med sin chef.

Du som medarbetare kan påbörja en diskussion med din närmaste chef om möjligheten att arbeta på distans. Distansarbete får endast förekomma i de fall din chef bedömer att verksamheten och arbetsuppgifterna medger detta. Omfattningen på distansarbetet är högst två dagar per vecka, dock maximalt 40 % av arbetstiden.

Överenskommelse om distansarbete

Om du och din chef kommer överens om att du kan arbeta på distans ska ni ingå en skriftlig överenskommelse om distansarbete. Innan ni skriver under överenskommelsen är det viktigt att ni går igenom riktlinje för distansarbete, samt diskuterar vilka av dina arbetsuppgifter som är lämpliga att utföra på distans och hur din arbetsmiljö är på distansarbetsplatsen. En överenskommelse om distansarbete är frivillig, både för arbetsgivaren och för medarbetaren, vilket innebär att du inte har rätt att kräva viss utrustning. Du ansvarar själv för att distansarbetsplatsen är utformad och inredd på ett ur arbetsmiljösynpunkt lämpligt sätt och stämmer av detta med din chef. Samtliga anställda är skyddade genom en arbetsskadeförsäkring, vilken även gäller för arbete på distans. Arbetsskadeförsäkringen gäller dock endast vid olycksfall som har ett samband med arbetet. Det betyder att du som medarbetare ansvarar för att ha en fullgod hemförsäkring och olycksfallsförsäkring, för att täcka eventuella skador som uppstår och som inte har samband med arbetet.

Mall för överenskommelse har din chef tillgång till i chefhandboken.

Mer information hittar du i Riktlinje för distansarbete (PDF)

Försäkringsfrågor