Försäkringar

Grupplivförsäkring

Som statligt anställd är du livförsäkrad genom tjänstegrupplivförsäkring. Din livförsäkring gäller från och med dagen du kommer till arbetsplatsen och så länge du är anställd. Försäkringen gäller även under semester och sjukdom. Anställs du första gången vid högskolan efter 65 års ålder gäller inte försäkringen.

Utöver livförsäkring ingår begravningshjälp och ett efterskydd om du slutar din anställning före 65 års ålder.

Tala om för dina anhöriga att du är försäkrad genom statens grupplivförsäkring.

Läs mer hos Statens tjänstepensionsverk, SPV

Ersättning vid personskada

Som statligt anställd, oavsett ålder eller arbetad tid, är du försäkrad när det gäller arbetsskada genom Lagen om arbetsskadeförsäkring samt Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Med arbetsskada menas olycksfall i arbetet, olycksfall till och från arbetet samt sjukdomar som har direkt samband med arbetet.

Läs mer hos Arbetsgivarverket

Vilka ersättningar ger försäkringen?

Merkostnader vid arbetsskada som inte ersätts från annat håll, kan utgå för bland annat läkarvård, tandvård, rehabilitering, läkemedel, lyte och men, särskilda hjälpmedel, framtida merkostnader och särskilda olägenheter. Självrisken är 100 kronor.

När det kan antas att en medarbetare har drabbats av arbetsskada är det arbetsgivarens skyldighet att anmäla skadan och informera om Avtal om ersättning vid personskada.

Anmälan om arbetsskada görs av chef till Försäkringskassan.

Läs mer hos AFA försäkring

Samlingsförsäkring för utländska besökare

Högskolan har tecknat en samlingsförsäkring som omfattar postdoktorer och doktorander med stipendiefinansiering, gästföreläsare, gästdoktorander, stipendiater, opponenter och gästforskare, inklusive medföljande make, maka, sambo och barn. Samtliga kommer utanför Schengenområdet och erhåller inte ersättning (lön) från högskolan.

Läs mer hos Kammarkollegiet

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Försäkringen gäller då doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet, dock ej om doktoranden har rätt till motsvarande ersättning enligt någon annan försäkring. Försäkringen består av tre moment; sjukpenning, föräldrapenning samt tillfällig föräldrapenning.

Läs mer hos Kammarkollegiet