Kris och säkerhet

Målsättningen med vår krisorganisation är att den ska fungera som stöd när det finns behov av krisomhändertagande och krisbearbetning, liksom som stöd till chefer för samordning vid större olyckshändelser.

Krisorganisationen är ett komplement till samhällets övriga kris- och katastrofberedskap – exempelvis sjukhusens PKL-grupp (psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp) och kommunens grupp för krisstöd vid allvarlig händelse (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer). Kommunerna har också en nyckelroll i hela samhällets krisberedskap.

Borås Stads webbplats (extern länk) kan du få mer information om hur kommunen arbetar med krisberedskapsfrågor och till vem du kan vända dig till om du som kommuninvånare vill ha mer information.

Högskolans ambition är att så snabbt som möjligt, när en krissituation uppkommer, lägga ut information på webbplatsens startsida - en kanal som vi också utnyttjar när vi kommunicerar med medier och allmänhet.