Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och allmänna råd SRVFS 2004:3 (utfärdat av Statens Räddningsverk), åligger det alla organisationer att arbeta systematiskt med brandskyddet inom verksamheten, både vad gäller teknik och organisation.

Dagens krav enligt LSO 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder mot brand faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

För vem gäller systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller för alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Högskolans brandskyddsorganisation och utrymningsorganisation har en viktig roll i sammanhanget, men även den enskilda medarbetaren och studenten. Se särskilt styrdokumenten gällande brandskyddsorganisation och utrymningsorganisation.

Varför behövs systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en förutsättning för att förhindra eller begränsa skadeverkningarna av brand men även att hantera tillbud och bränder på ett sätt som minimerar risker och skador. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor | Sveriges riksdag (riksdagen.se)